Αντίγραφο του Απόφαση 514/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 22/24-10-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 514

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησέως».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 7:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 24884/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 24-10-2012 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 16ου θέματος της ημ. Δ/ξης , ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (35) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της, την 25-10-2012 και ώρα 8.30 μ.μ. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 24-10-2012 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 25286/25-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος [ παρών μέχρι και το 16ο ], 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος[ παρών μέχρι και το 16ο ], 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων [ παρών μέχρι και το 16ο ], 13. Πανάγου Αθανάσιος 14. Μακρής Βασίλειος 15. Μπούκης Γεώργιος 16. Χατούπης Νικόλαος, 17. Χρυσικός Παύλος 18. Σπανός Κων/νος 19. Ζαχαριάς Χρήστος 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος[ παρών μέχρι και το 16ο ].
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 6 ] 1. Χωρέμης Αναστάσιος, 2. Λέγγας Σπυρίδων, 3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Παπαθανασίου Ελένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κ. Παπαθανασίου ήταν απούσα στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος. Ο κ. Παπαβασιλείου αποχώρησε στην συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε εκ νέου στην συζήτηση του 41ου θέματος ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στην συζήτηση του 44ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Γ. Σταματόπουλος ήταν απών στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος. Ο κ. Σωτηρόπουλος ήταν απών στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3. Πανάγαινας Κων/νος(Λαλιωτίου) 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 7. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος(Σικυώνος) 10. Μυττάς Βασίλειος(Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος(Τιτάνης), 12. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 13. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος(Κρυονερίου), 4. Χρόνης Ιώάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 8. Κάππος
Ανδρέας (Φενεού), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10.Ζαφείρης Γεώργιος(Μεσινού), 11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ : 1. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησεώς», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, αφού έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προαναφερόμενη απόφαση του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κοινότητας Κ. Διμηνιού η οποία αναφέρεται στο θέμα εξέθεσε στο Συμβούλιο τα παρακάτω:

«….Το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο κ. Διμηνιού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, είχε εκδόσει την αριθ. 42/1996 απόφασή του, με την οποία τοποθέτησε εις το προς βορρά τέρμα της κοινοτικής οδού Θησέως και εντός αυτής, δύο σιδερένιους πασσάλους, με σκοπό: α) να εμποδίσει τη διέλευση δι’ αυτής των αυτοκινήτων εις τον Αιγιαλό, β) να προστατεύσει τον Αιγιαλό όπως είχε νομική και ηθική υποχρέωση από πλευράς αισθητικής, ρύπανσης, γ) να διατηρήσει τον Αιγιαλό εις το φυσικό του κάλλος εις το διηνεκές, αφού τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούσαν με την ύπαρξη των σιδηροπασσάλων να προξενήσουν στον Αιγιαλό καμιά αλλοίωση η καταστροφή και δ) να εξασφαλίσει όχι μόνο την ελεύθερη και ακώλητη, αλλά και την ασφαλή και ακίνδυνη διέλευση και επικοινωνία των πολιτών με τον Αιγιαλό.

‘Όπως είναι ήδη γνωστό ο Δήμος Σικυωνίων επανειλημμένα και συγκεκριμένα με τις αριθ. 167/2002, 475/2002, 583/2002 και 447/2009 αποφάσεις του, μετά από συνεχείς αιτήσεις της κ. Μαριάννη, επεχείρησε να απομακρύνει τους σιδηροπασσάλους που είχαν τοποθετηθεί με την αριθ. 42/1996 απόφαση της πρώην Κοινότητας Κ. Διμηνιού στο τέρμα της οδού Θησέως και επί αυτής. Μετά από προσφυγές που έγιναν στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Επιτροπή ακύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις του Δήμου. Η προσφυγή που έγινε κατά της αριθ. 583/2002 απόφασης του Δ.Σ. θεωρήθηκε εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου έγινε προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης στο Συμβούλιο Επικρατείας , το οποίο με την αριθ. 298/2012 απόφασή του ακύρωσε την αριθ. 583/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθ. 63/18.2.2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία:

Υπέρ της έγκρισης της απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού τάχθηκαν οι παρακάτω Δημοτ. Σύμβουλοι:
Θελερίτης Γ., Ζάρκος Δ., Ζαχαριάς Χρ., Βυτινιώτης Χαρίλ., Καππαή – Καλπαξή Ελένη, Σπανός Κων., Χατούπης Νικ., Μακρής Βασίλειος, Παπαδημητρίου Σωτ.
Κατά της έγκρισης της απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού τάχθηκαν οι παρακάτω Δημοτ. Σύμβουλοι:
Λεονάρδος Αν., Παπαβασιλείου Ν., Τσιάνος Ιωάν., Καραδήμας Βλ., Μπάτσος Αντών., Πανάγου Αθαν., Σταματόπουλος Γ., Χρυσικός Π., Παπαθανασίου Ελένη, Κουτρέτσης Σπ.
Οι κ.κ. Χουσελάς, Σωτηρόπουλος και Μπούκης έδωσαν λευκή ψήφο.

Κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρακούσης Ευάγγ. και Σπηλιωτακάρας Σωτ.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το αποτέλεσμα της γενομένης Ψηφοφορίας, την αριθ. 298/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. 583/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Δημητρίου Κελλάρη περί ανάκλησης της αριθ. 42/1996 απόφασης πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Κ. Διμηνιού καθώς και η αριθ. 63/18.2.2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

Δεν εγκρίνει την αριθ. 8/2012 απόφαση του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησέως».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 514/2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-10-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 514/2012 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 22/24-10-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 514

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησέως».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 7:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 24884/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 24-10-2012 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 16ου θέματος της ημ. Δ/ξης , ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (35) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της, την 25-10-2012 και ώρα 8.30 μ.μ. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 24-10-2012 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 25286/25-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος [ παρών μέχρι και το 16ο ], 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος[ παρών μέχρι και το 16ο ], 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων [ παρών μέχρι και το 16ο ], 13. Πανάγου Αθανάσιος 14. Μακρής Βασίλειος 15. Μπούκης Γεώργιος 16. Χατούπης Νικόλαος, 17. Χρυσικός Παύλος 18. Σπανός Κων/νος 19. Ζαχαριάς Χρήστος 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος[ παρών μέχρι και το 16ο ].
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 6 ] 1. Χωρέμης Αναστάσιος, 2. Λέγγας Σπυρίδων, 3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Παπαθανασίου Ελένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κ. Παπαθανασίου ήταν απούσα στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος. Ο κ. Παπαβασιλείου αποχώρησε στην συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε εκ νέου στην συζήτηση του 41ου θέματος ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στην συζήτηση του 44ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Γ. Σταματόπουλος ήταν απών στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος. Ο κ. Σωτηρόπουλος ήταν απών στην έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε στην συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3. Πανάγαινας Κων/νος(Λαλιωτίου) 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 7. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος(Σικυώνος) 10. Μυττάς Βασίλειος(Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος(Τιτάνης), 12. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 13. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος(Κρυονερίου), 4. Χρόνης Ιώάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 8. Κάππος
Ανδρέας (Φενεού), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10.Ζαφείρης Γεώργιος(Μεσινού), 11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ : 1. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησεώς», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, αφού έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προαναφερόμενη απόφαση του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κοινότητας Κ. Διμηνιού η οποία αναφέρεται στο θέμα εξέθεσε στο Συμβούλιο τα παρακάτω:

«….Το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο κ. Διμηνιού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, είχε εκδόσει την αριθ. 42/1996 απόφασή του, με την οποία τοποθέτησε εις το προς βορρά τέρμα της κοινοτικής οδού Θησέως και εντός αυτής, δύο σιδερένιους πασσάλους, με σκοπό: α) να εμποδίσει τη διέλευση δι’ αυτής των αυτοκινήτων εις τον Αιγιαλό, β) να προστατεύσει τον Αιγιαλό όπως είχε νομική και ηθική υποχρέωση από πλευράς αισθητικής, ρύπανσης, γ) να διατηρήσει τον Αιγιαλό εις το φυσικό του κάλλος εις το διηνεκές, αφού τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούσαν με την ύπαρξη των σιδηροπασσάλων να προξενήσουν στον Αιγιαλό καμιά αλλοίωση η καταστροφή και δ) να εξασφαλίσει όχι μόνο την ελεύθερη και ακώλητη, αλλά και την ασφαλή και ακίνδυνη διέλευση και επικοινωνία των πολιτών με τον Αιγιαλό.

‘Όπως είναι ήδη γνωστό ο Δήμος Σικυωνίων επανειλημμένα και συγκεκριμένα με τις αριθ. 167/2002, 475/2002, 583/2002 και 447/2009 αποφάσεις του, μετά από συνεχείς αιτήσεις της κ. Μαριάννη, επεχείρησε να απομακρύνει τους σιδηροπασσάλους που είχαν τοποθετηθεί με την αριθ. 42/1996 απόφαση της πρώην Κοινότητας Κ. Διμηνιού στο τέρμα της οδού Θησέως και επί αυτής. Μετά από προσφυγές που έγιναν στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Επιτροπή ακύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις του Δήμου. Η προσφυγή που έγινε κατά της αριθ. 583/2002 απόφασης του Δ.Σ. θεωρήθηκε εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου έγινε προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης στο Συμβούλιο Επικρατείας , το οποίο με την αριθ. 298/2012 απόφασή του ακύρωσε την αριθ. 583/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθ. 63/18.2.2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία:

Υπέρ της έγκρισης της απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού τάχθηκαν οι παρακάτω Δημοτ. Σύμβουλοι:
Θελερίτης Γ., Ζάρκος Δ., Ζαχαριάς Χρ., Βυτινιώτης Χαρίλ., Καππαή – Καλπαξή Ελένη, Σπανός Κων., Χατούπης Νικ., Μακρής Βασίλειος, Παπαδημητρίου Σωτ.
Κατά της έγκρισης της απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού τάχθηκαν οι παρακάτω Δημοτ. Σύμβουλοι:
Λεονάρδος Αν., Παπαβασιλείου Ν., Τσιάνος Ιωάν., Καραδήμας Βλ., Μπάτσος Αντών., Πανάγου Αθαν., Σταματόπουλος Γ., Χρυσικός Π., Παπαθανασίου Ελένη, Κουτρέτσης Σπ.
Οι κ.κ. Χουσελάς, Σωτηρόπουλος και Μπούκης έδωσαν λευκή ψήφο.

Κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος δεν ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρακούσης Ευάγγ. και Σπηλιωτακάρας Σωτ.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το αποτέλεσμα της γενομένης Ψηφοφορίας, την αριθ. 298/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. 583/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Δημητρίου Κελλάρη περί ανάκλησης της αριθ. 42/1996 απόφασης πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Κ. Διμηνιού καθώς και η αριθ. 63/18.2.2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

Δεν εγκρίνει την αριθ. 8/2012 απόφαση του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Μαριάννη – Τσαντήλα σχετικά με την τοποθέτηση πασάλων στην οδό Θησέως».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 514/2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-10-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email