Απόφαση 53/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 27 – 03 – 2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  53/   2014

 

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου « Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας

                  

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7301/21-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος               1. Μπούκης Γεώργιος          Μέλος      

2.   Ζαχαριάς Χρήστος                   Αντιπρόεδρος                     2. Σπανός Κωνσταντίνος       «

3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης             Μέλος                           3. Χουσελάς Ευάγγελος         «

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος                «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                                                         

Θέμα 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγήθηκε να    συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει

του άρθρου75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου Διαμόρφωση

Χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» αφού πρώτα έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την αριθ. 11 /2014 μελέτη

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του άρθρου 75   παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών τα κατωτέρω:

             Για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» έχει γραφεί

     πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 70 / 7326.002 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην κα Σκούρτη

Κωνσταντίνα του Δημητρίου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:                                                                                                            – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν   και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»                                              

– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»                                              του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

-του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»

– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

   περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης  

   Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας

   ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46  

          τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004

          τις διατάξεις του Ν.3669/08

          τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

          την αριθ. 26/2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (περί εγκρίσεως Ε.ΤΕ.Π.)

                                                                 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Ζαχαριά

ο οποίος ψήφισε λευκό)

 

   Α. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75   παρ. 3 του Ν. 3852/2010

  

         Β.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» με  

               απευθείας ανάθεση.

              

   Γ.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην

         Σκούρτη Κωνσταντίνα του Δημητρίου που είναι γραμμένη στο ΜΕΕΠ   με αριθμό 25661   για

         έργα Οδοποιϊα-Υδραυλικά με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής

         Υπηρεσίας του Δήμου.

     Δ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 70/ 7326.002 που είναι γραμμένη στον

         προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €

         που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ 2013 (Πρόταση Ανάληψης

         Υποχρέωσης 449/2014).

                                    

   Ε.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του

         Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των

         τιμών του προϋπολογισμού.

   Ζ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο

           Ε.Δ.Ε.

        

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                               1.- Nικόλαος   Παπαβασιλείου

                                                                                              2.- Ζαχαριάς Χρήστος

Σταματόπουλος Σπυρίδων                                                     3.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   27-03- 2014

                      

                                

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 52/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 27 – 03 – 2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   52/   2014

 

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου « Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.

                   Καισαρίου

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 7301/21-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος               1. Μπούκης Γεώργιος         Μέλος      

2.   Ζαχαριάς Χρήστος                  Αντιπρόεδρος                     2. Σπανός Κωνσταντίνος       «

3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης             Μέλος                           3. Χουσελάς Ευάγγελος         «

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος               «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                                                         

Θέμα 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Καισαρίου» αφού πρώτα έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την αριθ. 13 /2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.Καισαρίου» που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του άρθρου 75   παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών τα κατωτέρω:

             Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Καισαρίου» έχει γραφεί

             πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30 / 7331.033   με ποσό 7.200,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον κο Βυτινιώτη

Γεώργιο του Ιωάννου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:                                                                                                             – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν   και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»                                              

– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»                                               του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

-του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»

– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

   περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης  

   Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας

   ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46  

          τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004

          τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και

          τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

                                                                 

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Ζαχαριά

ο οποίος ψήφισε λευκό)

 

   Α. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75   παρ. 3 του Ν. 3852/2010

  

         Β.– Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Καισαριού» με    

               απευθείας ανάθεση.

              

     Γ.– Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στον

        Βυτινιώτη   Γεώργιο του Ιωάννου που είναι γραμμένος στο Νομαρχιακό Μητρώο του Ν.Κορινθίας  

         με αριθμό -95- για έργα Οδοποιϊα-Υδραυλικά-Οικοδομικά με τις τιμές της επισυναπτόμενης

         μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

     Δ.– Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30/ 7331.033 που είναι γραμμένη στον

         προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 7.200,00 €

         που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών 2014 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης  

           448/2014).

                                    

     Ε.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του

         Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των

         τιμών του προϋπολογισμού.

     Ζ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο

           Ε.Δ.Ε.

        

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                               1.- Nικόλαος   Παπαβασιλείου

                                                                                               2.- Ζαχαριάς Χρήστος

Σταματόπουλος Σπυρίδων                                                     3.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   27-03- 2014

                      

                                

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 45/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της   7/18-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης   45

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας –

               Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων- έργου του Δήμου έτους  

               2014».

          Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

        

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                           ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος             1. Σπανός Κων/νος               Μέλος    

2. Ζαχαριάς Χρήστος             Αντιπρόεδρος                         2. Χουσελάς Ευάγγελος           «

3. Παπαβασιλείου Νικόλαος         Μέλος                                3. Μπούκης Γεώργιος             «

4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης           «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α   4ο

                                                                ————————-    

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας –

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων- έργου του Δήμου έτους               2014 », εξέθεσε ότι:

٠με την αριθ. 24/2014Απόφασή μας εγκρίναμε την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014», βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 4167/17-02-2014Διακήρυξη του διαγωνισμού.

٠την 04η-03-2014 διενεργήθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, γιατην «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014» κατά τον οποίο ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη της επιτροπής:

α) την αριθ. 54/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως ανάθεσης σε τρίτους των εργασιών συντήρησης και επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων του Δήμου για το έτος 2014.

β) την αριθ.01/2014 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

γ) την αριθ. 4167/17-2-2014 αναλυτική διακήρυξη τουΔημάρχου Σικυωνίων.

δ) την αριθ.4366/19-02-2014 περιληπτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3548/07, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα,και

ε) το από 04-03-2014 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού , που έχει ως εξής:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 04-03-2014

      

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Διενέργειας ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών τιμοκαταλόγων για τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού 163.000,00€ (με ΦΠΑ).

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα στις 04 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Εκτέλεσης Εργασιών έτους 2014, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 05/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω1Θ-5ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών, παραβρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι:

1. Τσιοκάρας Ιωάννης, Πρόεδρος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (αναπλ.)

2. Καρέλα Αναστασία, τακτικό μέλος, ΤΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

3. Ρομπόρα Ελένη, τακτικό μέλος, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

     Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

α) την αριθ. 54/2014 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων του Δήμου για το έτος 2014.

β) την αριθ. 24/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων για την ανωτέρω εργασία και ψήφισης πίστωσης ποσού 163.000,00€ του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου (με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 298, 299, 300, 301/2014)

γ) την αριθ. 01/2014 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου,

δ) την αριθ. 4167/17-02-2014 αναλυτική διακήρυξη

ε) την αριθ. 4366/19-02-2014 περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩ1Θ-Ν4Π η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/07, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα,

κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Με το πέρας της ώρας λήξης αποδοχής των προσφορών (11:30π.μ.) κηρύχτηκε μεγαλοφώνως το κλείσιμο της δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, της συμμετοχής ή του αποκλεισμού διαγωνιζόμενου δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.
  2. Την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) της εργασίας χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 4167/17-02-2014 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                        

                                                            1.

                                                            2.

          »

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η διενέργεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας δεν θα μπορέσει ν’ αντεπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, αντιμετώπιση βλαβών, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.

   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να κηρυχθεί άγονη η δημοπρασία και να ματαιωθεί η εκτέλεση της προμήθειας , σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό.  

Ύστερα από τα παραπάνω λόγω της σοβαρότητας του θέματος εισηγήθηκε, να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θ’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) της εργασίας χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 4167/17-02-2014 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το από 04-03-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

                                                                                                  

                    αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του αντιπροέδρου κου Χρήστου Ζαχαριά ο οποίος ψηφίζει λευκό)

  

Α.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον ανοικτό διαγωνισμό της 04ης-03-2014 για την «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014».

         Β.- Ματαιώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και υποβάλλει το Φάκελο της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) της εργασίας χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 4167/17-02-2014 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

                                

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2014.

                             Συντάχθηκε και υπογράφεται.

         Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                    1. Ζαχαριάς Χρήστος                  

                                                             2. Παπαβασιλείου Νικόλαος                                                  

                                                             3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                

Ακριβές απόσπασμα

                                   Κιάτο 18 Μαρτίου 2014  

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 51/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7/18-03-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 51

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Χουσελάς Ευάγγελος «
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Μπούκης Γεώργιος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 10ο
——————–
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη των μελών τα κατωτέρω:
α) την αριθ. 19/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με (ΑΔΑ:ΒΙΕΒΩ1Θ-ΟΔ6) περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου του πρώην καταστήματος Κυλλήνης.
β) την αριθ. 4502/20-2-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο και
γ) το από 11-03-2014 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμών για τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία στην οποία
– προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος για την ενοικίαση του παραπάνω δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε € 301,00 ανά έτος είναι ανώτερη εκείνης που είχε ορίσει η Οικονομική Επιτροπή σαν πρώτη προσφορά € 300,00 και θεωρείται συμφέρουσα.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μεζεδοπωλείο).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

– Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που έγινε την 11η Μαρτίου 2014 για την ενοικίαση του ισογείου εμβαδού 34,83 τ.μ. και αδιαμόρφωτου ισογείου εμβαδού 41,58 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η κ. Πετροπούλου Γεωργία του Σπυρίδωνος που πρόσφερε το ποσό των € 301,00 ανά έτος.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μεζεδοπωλείο).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2014.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014

Print Friendly, PDF & Email