Απόφαση 51/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 51

Περίληψη: Μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλεται από το ΚΤΕΛ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Κιάτο και στη συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος , 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών),
6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 11ο

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλεται από το ΚΤΕΛ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Κιάτο και στη συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ: Μείωση ύψους μισθώματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 9 του ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85Α) «Ρυθμίσεις για την Τοπ. Αυτ/ση και τη Αποκ/νη Δ/νση –Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, μείωσης του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που εκμισθώνουν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Οι προϋποθέσεις που θέτει η ανωτέρω νομοθεσία είναι οι εξής:
α) Σύμβαση μίσθωσης υπογεγραμμένη μέχρι και 01/06/2010.
β) Υποβολή σχετικής αίτησης του μισθωτή στην οποία προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι για τη μείωση της μίσθωσης .
γ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται να μην είναι ήδη χαμηλό συγκρινόμενο με τις τιμές της αγοράς.
Σημειωτέον οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Η διάρκεια της μείωσης θα είναι ετήσια και θα μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του Δ.Σ. ανά έτος, το οποίο και θα συνεκτιμά τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες.
Προκειμένου να τύχει του ανωτέρω ευεργετήματος, υπέβαλλε αίτηση η εταιρεία :
ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
Ειδικότερα:
Έχει σύμβαση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στη Δ.Κ. Κιάτου. Η σύμβαση έχει υπογραφεί την 1η Απριλίου του έτους 1996 και προβλέπει καταβολή μηνιαίου μισθώματος ύψους 1365,81€ υψηλού σε σχέση με τις ήδη καταγεγραμμένες τιμές στην αγορά στην παρούσα οικονομική κατάσταση όπου και καταγράφεται μείωση γενικώς στις υπηρεσίες της κτηματομεσιτικής αγοράς, πολλά δε ακίνητα ειδικά για επαγγελματικές μισθώσεις δεν ενοικιάζονται.
Πέραν αυτών, από τους ισολογισμούς της εταιρείας ετών 2010 και 2011 που υπέβαλλε στην υπηρεσία μας, καταγράφεται σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών του όσο και των κερδών του, τουλάχιστον κατά 29% ετησίως.
Συνεπώς συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 9 του ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85) και άρα εισηγούμαστε τη μείωση του μισθώματος του ανωτέρω κατά 20%.
Κιάτο 15-02-2013 Η Εισηγήτρια
Θελερίτη Βασιλική
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση του Προεδρείου για το συγκεκριμένο θέμα είναι το ύψος της μείωσης να είναι στο ποσοστό του 5%.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Τσιάνος: Να μη δεχθούμε καμία μείωση στο μίσθωμα.
Κουτρέτσης: Συμφωνώ με τον κ. Τσιάνο.
Σπηλιωτακάρας: Προτείνω να δεχθούμε μείωση 10% στο μίσθωμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίθενται σε ψηφοφορία οι προτάσεις:
α) Προεδρείου : Προτείνεται ύψος της μείωσης να είναι στο ποσοστό του 5%.
Β) κ. Τσιάνου: Να μη γίνει καμία μείωση στο μίσθωμα.
Γ) κ. Σπηλιωτακάρα: Προτείνεται το ύψος της μείωσης να είναι στο ποσοστό του 10% .

Από την ψηφοφορία προέκυψε ότι:
Η πρόταση του Προεδρείου πήρε τέσσερις (4) ψήφους
Η « « κ. Σπηλιωτακάρα πήρε τρεις (3) ψήφους – και-
Η « « κ. Τσιάνου πήρε δέκα τέσσερις (15) ψήφους.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία, το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λεονάρδου,Χουσελά, Ζάρκου, Βυτινιώτη, Σπηλιωτακάρα, Σπανού).

Απορρίπτει το αίτημα του ΚΤΕΛ σχετικά με την μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος που καταβάλλεται από το ΚΤΕΛ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Κιάτο και στη συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 51/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email