Απόφαση 50/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7/ 18-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 50

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 354,24 € της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε έφεση των
υπαλλήλων του Β Παιδικού Σταθμού κατά του Δήμου και κατά της αριθ. 1/2005
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή πριμ παραγωγικότητας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Χουσελάς Ευάγγελος «
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Μπούκης Γεώργιος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 9ο
————————-
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση δαπάνης αμοιβής €354,24 της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε έφεση των υπαλλήλων του Β Παιδικού Σταθμού κατά του Δήμου και κατά της αριθ. 1/2005 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή πριμ παραγωγικότητας», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 6-3-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

« ΘΕΜΑ Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 354,24 της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε έφεση των υπαλλήλων του Β΄ Παιδικού Σταθμού κατά του Δήμου και κατά της αριθ. 1/2005 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την καταβολή πριμ παραγωγικότητας.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σοφία Σαρλή (υπόμνημα, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 116/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (354,24) ΕΥΡΩ, «για προτάσεις και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε έφεση των υπαλλήλων του Β Παιδικού Σταθμού κατά του Δήμου και κατά της αριθ.1/2005 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με τη καταβολή πριμ παραγωγικότητας».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Σαρλή Σοφίας και τη διάθεση πίστωσης ποσού (354,24) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 6 Μαρτίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 354,24 στην Δικηγόρο Σοφία Σαρλή, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 116/ 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 354,24 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Σοφία Σαρλή .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email