Απόφαση 5/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1 / 24-1 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 2014

Περίληψη: «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Δήμου , για το έτος 2014»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 912/14-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Δήμου , για το έτος 2014» εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση Επιτροπών για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 16-01-2013 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εκτέλεσης ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Δήμου για το έτος 2014, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών κ.λ.π. πρότεινε να συγκροτηθεί η παραπάνω Επιτροπή με τακτικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου:

1.Νταγκαζίδη Μιχαήλ , 2. Καρέλα Αναστασία και 3. Ρομπόρα Ελένη και
με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Τσιοκάρα Ιωάννη, 2. Σαρχάνη Ευάγγελο και 3. Μακαβέλου Πηνελόπη και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της
παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

– Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών για την εκτέλεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΉΜΟΥ, για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:
1.Νταγκαζίδη Μιχαήλ ΠΕ – Περιβαλλοντολόγο , ως Πρόεδρο

2. Καρέλα Αναστασία ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών και
3. Ρομπόρα Ελένη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού

και ως Αναπληρωματικά μέλη από τους:

1. Τσιοκάρα Ιωάννη ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2. Σαρχάνη Ευάγγελο ΤΕ-17 Διοικητικού-Λογιστικού και
3. Μακαβέλου Πηνελόπη ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
1.- Ζαχαριάς Χρίστος
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24-1- 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email