Απόφαση 5/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 5

Περίληψη: Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σικυωνίων αρμοδιότητας του, με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 19:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1051/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17oυ θέματος ] 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 9. Πανάγου Αθανάσιος, 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 11. Μπούκης Γεώργιος, 12. Χρυσικός Παύλος, 13. Παπαθανασίου Ελένη, 14. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 15. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 16. Χωρέμης Αναστάσιος, 17. Σπανός Κων/νος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 18. Χατούπης Νικόλαος, 19. Μακρής Βασίλειος, 20. Παπαδημητρίου Σωτήριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] .
ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1.Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Τσιάνος Ιωάννης, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Ζάρκος Δημήτριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 3.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 8.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 9.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),10.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 11. Δεδάκης Σπυρίδων Καστανιάς), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου). 14. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 16. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),, 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 7. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας),
7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα), 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 10. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος Καλλιάνων).
4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα:
«Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σικυωνίων αρμοδιότητας του, με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»
Το Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Οικ. Τμήματος που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: Δ.Υ Κιάτο, 22/01/2013

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» αρμοδιότητάς του.
Ο Δήμος μας ο οποίος διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα με την επωνυμία «EUROBANK EFG», κρίνεται απαραίτητο να τριτεγγυηθεί υπέρ του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» αρμοδιότητάς του, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ποσών : ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (507,50€) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (με αρ. πρωτ. 463/27.06.2012 ) και αφορά τη συνέχιση της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 757/24-05-2011 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και ποσού ΕΥΡΩ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (3.552,50 € )για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (με αρ. πρωτ. 764/02.07.2012) και αφορά τη με αρ. πρωτ. 1035/19.06.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής »
Κιάτο , 22 Ιανουαρίου 2013
Ο Δ/ντής Οικονομικής Υπηρεσίας
Δημοσθένης Γ. Βοιδήλας ΠΕ 1 Δ/κού

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 22-1-2013 έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Να τριτεγγυηθεί ο Δήμος Σικυωνίων υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σικυωνίων αρμοδιότητας
του, με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, την έκδοση των εγγυητικών επιστολών καθώς και την παραλαβή τους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 5/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-1-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email