Απόφαση 49/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 49

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής στους Τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2012».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3537/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, [ Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ο θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος] 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης 8. Μπάτσος Αντώνιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 9. Ζάρκος Δημήτριος, 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ο θέματος] 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος,
14. Σταματόπουλος Γεώργιος, 15. Χρυσικός Παύλος, 16. Παπαθανασίου Ελένη, 17. Ζαχαριάς Χρήστος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος] 18. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ο θέματος] 19.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος] 21. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 12ο θέματος ] 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Θελερίτης Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος , 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών),
6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια Εκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής στους Τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2012», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/1-02-2013

Περίληψη: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος
2012, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’αριθμ. 1716/28-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς Μέλος
3.- Παύλος Χρυσικός «
4.- Ευάγγελος Καρακούσης «
5.- Αθανάσιος Πανάγου «
6.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την από 28-01-2013 εισήγησή που έχει ως εξής:
Για το έτος 2012, ελήφθησαν συνολικά σαράντα επτά (47) αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα έξι (16) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2011 1 1
2 Προέγκριση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 9 6,8,14,15,18,22,28,41,45
3 Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων 3 19,20,21
4 Μεταφορά περιπτέρου 1 31
5 ΚανονιστικέςΑ) Μονοδρομήσεις οδών Β) Χρήση Δημ. ΘεάτρουΓ) ΚαθαριότηταςΔ) Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτωνΠινάκων ΑνακοινώσεωνΕ)Κοινόχρηστων χώρωνΣΤ) Νεκροταφείου 2121 10,1124,2617,23
6 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 1 47
7 Επανασύνταξη μελέτης 5 33,34,39,40,43
8 Αλλαγή χρήσεως γής 3 32,38
9 Ματαιώσεις συνεδριάσεων 3 0
10 Επιβολή διοικητικής ποινής 3 2,3,7,
11 Αιτήσεις πολιτών 6 5,12,13,25,27,37
12 Ανάκληση αδειών 8 9,16,29,30,35,36,42,46
13 Πρόταση για χαρακτηρισμό οδών 4,44

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
3.- Την από 28-01-2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την έγκριση των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης έτους 2012, όπου ελήφθησαν συνολικά σαράντα (47) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δέκα έξι (16) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.-Ευάγγελος Καρακούσης
2.-Αθανάσιος Πανάγου
1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.-Παύλος Χρυσικός
4.- Ευάγγελος Χουσελάς 5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Μειοψηφούντος του κ. Σπανού)

Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 1/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους Τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2012».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 49/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email