Απόφαση 47/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7/ 18-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 47

Περίληψη: Καθορισμός όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του Λιβαδιού «Διάσελο
Γκιόζας – Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής
Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Χουσελάς Ευάγγελος «
3. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 3. Σπανός Κωνσταντίνος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 6ο
——————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του Λιβαδιού (Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι) της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2014», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 24-2-2014 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παραπάνω Εισήγηση στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς, ο βοσκότοπος στην θέση «Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» έχει θεωρηθεί ως περίσσευμα βοσκής με την αριθμ. 165/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Στυμφαλίας και το αριθ. 14881/1038 π.ε. /25-2-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου παρέχονται πληροφορίες για τους όρους της Δημοπρασίας .

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη με την οποία θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραπάνω βοσκοτόπων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την εκμίσθωση του θερινού ποιμνιοστασίου «Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» για την θερινή περίοδο του έτους 2014, από της υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι την 31-10-2014, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει τη διακήρυξη για την εκμίσθωση του λιβαδιού «Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ως εξής:

1. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του θερινού ποιμνιοστασίου “Διάσελο Γκιόζα – Μαυροβούνι” για την θερινή περίοδο του έτους 2003 και από της υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι τις 31-10-2014,ως εξής:
2. ΟΡΙΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ: Από κουνουπότρυπα απέναντι στο ζυγό Κούκγουλθι και μετά ακολουθούν το ζυγό Κακή – Σκάλα – Λυκοποριά, κατευθείαν Γκρόπα – Γκρέκιζα-Γκουριμπίμ- Βρύση-Διάσελο Γκιόζας – Μαύρη Σπηλιά, κατευθείαν το ζυγό όπως τρέχουν τα νερά, όριο Μοσιάς και καταλήγει στην Κουνουπότρυπα, ευθεία ζυγό Λάκα Ντελιούσια έκτασης δύο χιλιάδων ογδόντα πέντε (2.085) στρεμμάτων.
3. Ορίζει ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας την 10 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30-13.30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα από την νόμιμη επιτροπή .Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης ή μη επίτευξη της Δημοπρασίας, αυτή θα επαναληφθεί στις 17 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη. Σε περίπτωση μη επίτευξής της και πάλι, αυτή θα επαναληφθεί στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη. Και στις δύο επαναληπτικές ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν θα είναι ο ίδιος.
4. Ο πλειοδότης πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.
5. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ.
6. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή υποχρεουμένου αλληλέγγυα και αδιαίρετα και παραιτουμένων των ευεργετημάτων της διηζήσεως και διαιρέσεως για την εμπρόθεσμη καταβολή του μισθίου.
7. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην Επιτροπή Δημοπρασίας γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας δρχ. ποσού 50 ευρώ.
8. Δεν γίνεται δεκτός κάποιος ,στην δημοπρασία αν είναι οφειλέτης του Δήμου.

9. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την νομιμοποίηση των πρακτικών της δημοπρασίας από τη Ο.Ε, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης και να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία, διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση .Στη συνέχεια θα ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια, και σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης ενέχονται και οι δύο για ολόκληρο το ποσό που έχει προκύψει από τη δημοπρασία.
10. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και ή υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
11. Για κανένα λόγο και καμιά περίπτωση ο Δήμος φέρει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον τελευταίο πλειοδότη ως και για τυχόν επιβράδυνση της νομ/σης των πρακτικών της δημοπρασίας ή απόρριψής τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικ/κής Αρχής.
12. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συνολική υπομίσθωση ή ή μερική ή πρόσληψη σμείκτου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημάρχου.
13. Ο αριθμός των ζώων που μπορούν να εισαχθούν στο Λιβάδι θα ανέρχεται μέχρι ογδόντα πέντε (85 ) μόνο πρόβατα και σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εισαγάγει γίδια προς βοσκή, εκτός των άλλων θα κηρύσσεται έκπτωτος καταβάλλοντας στον Δήμο δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής το οποίο καθορίζεται στο πενταπλάσιο του ετήσιου μισθώματος
14. Σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η έκταση του λιβαδιού αποψιλωθεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή έκταση θα κηρυχθεί αναδασωτέα και ο ενοικιαστής πρέπει αμέσως να απομακρύνει το κοπάδι του από το λιβάδι, χωρίς καμία αποζημίωση.
15. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει το λιβάδι πριν από τις 31-10-2014 δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση δεν μπορεί να έχει ή να εγείρει κατά του Δήμου, ενώ ο Δήμος θα μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να χρησιμοποιεί το λιβάδι κατά βούληση.
16. Όλα τα έξοδα και τα τέλη σύνταξης του συμβολαίου ή του συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
17. Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για να λάβουν γνώση τυχόν ενδιαφερόμενοι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email