Απόφαση 44/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7/ 18-03-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 44 / 2014

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Σπανός Κωνσταντίνος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου από το οποίο προκύπτει και τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
*************************************
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Α.- Με την υπ’ αριθμ. 51930/31-12-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-8Γ1), κατανεμήθηκε στον Δήμο μας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 το ποσό των 44.006,82 € που αφορά κατανομή 1/12 του συνολικού ποσού της Ε΄ Δόσης για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.
Με την αριθμ. 16092/13-01-2014 Χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας ποσό 43.940,81 για «απόδοση ποσού που αποτελεί το 1/12 του συνολικού ποσού της Ε΄ Δόσης άρθρο 27 του ν. 3756/2009» {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (44.006,82 – 66,01 = 43.940,81 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων} .
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης των 44.006,82 € , τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, εγγραφή ως εσόδου του ποσού των 43.940,81 € {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (44.006,82 – 66,01 = 43.940,81 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων} και εξόδου αναλυτικά όπως παρακάτω :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 290,71
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 363,08
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 2.226,46
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ € 3.517,42
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ € 913,45
(Νέο έργο)
Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 10.000,00
(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 2119.023
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών προς εξόφληση των πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν
από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως
ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009 € 43.940,81
-Νέα Πίστωση-

ΕΞΟΔΑ :
Στον Κ.Α. : 10-6051.006
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 10.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (7.400,00+10.000,00)=17.400,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 10-6051.008
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 200,00
-Ενίσχυση πίστωσης (3.000,00+200,00)=3.200,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 20-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 7.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (5.200,00+7.000,00)=12.200,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 30-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 2.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (4.000,00+2.000,00)=6.000,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 35-6051.002
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 2.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (1.100,00+2.000,00)=3.100,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}

Στον Κ.Α. : 15-6474.004
Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται
ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι
τραυματισμένα € 3.933,37
-Νέα Πίστωση-
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 70-6231
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών € 1.200,00
-Νέα Πίστωση-
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 30-7322.038
Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Αποπληρωμή) € 296,32
-Νέα Πίστωση Σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας-
Στον Κ.Α. : 20-7325.048
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 290,71
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.049
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 363,08
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.050
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 2.226,46
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.051
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ € 3.517,42
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.052
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ € 913,45
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 30-7323.113
Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 10.000,00
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση- ——————-
ΣΥΝΟΛΟ € 43.940,81

Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθούν οι Κωδικοί που δημιουργήθηκαν παραπάνω και αφορούν (Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού) «ως κωδικοί δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.-
********************************************

Β.- Με την υπ’ αριθμ. 51835/31-12-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-5Κ5), κατανεμήθηκε στο Δήμο μας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 το ποσό των 51.500,00 € για «Κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)».
Με τις αριθμ. 15991/13-01-2014 και 20247/21-01-2014 Χρηματικές Εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας ποσό (51.422,75 + 77,25) 51.500,00 € «13η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων της ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες».
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, εγγραφή ως εσόδου και εξόδου του ποσού των 51.500,00 € αναλυτικά όπως παρακάτω :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ € 7.200,00
(Νέο έργο)
Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ € 12.600,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ € 3.600,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία των Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ € 12.500,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ € 12.600,00
(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 2212.003
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων
και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) € 51.500,00
-Νέα Πίστωση-

ΕΞΟΔΑ :
Κ. Α. : 30-7331.033
Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ € 7.200,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 70-7326.002
Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ € 12.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.110
Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ € 3.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.111
Οδοποιία των Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ € 12.500,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.112
Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ € 12.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7311.004
Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ € 3.000,00
(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=70.000,00€)+
(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013=3.000,00€)
-Ενίσχυση πίστωσης (70.000,00+3.000,00)=73.000,00€ ——————-
ΣΥΝΟΛΟ € 51.500,00
********************************************
Γ.- Με την υπ’ αριθμ. 5853/17-02-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΝ-Π59), κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 6.462,01 € από πιστώσεις Κ.ΑΠ. έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013».
Με την αριθμ. 36395/26-02-2014 Χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας το ποσό 6.452,32 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (6.462,01 – 9,69 = 6.452,32 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων}.
Απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης των 6.462,01 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του ποσού των 6.452,32 € {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (6.462,01 – 9,69 = 6.452,32 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων} αναλυτικά όπως παρακάτω :
ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 1214.010
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. 2013 για την υλοποίηση του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013 € 6.452,32
-Νέα Πίστωση-
ΕΞΟΔΑ :
Κ.Α. : 00-6737.006
Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου
Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π.
2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013» € 6.452,32
-Νέα Πίστωση-
********************************************

Δ.- Μετά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Επισκευή –Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 12.600,00
(Νέο έργο)

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην
πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, Δημοτικού
Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ} € 85.436,09
(Διόρθωση τίτλου έργου)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7331.014 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ}» με χρηματοδότηση προερχόμενη (Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 4.306,44)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 46.829,65€)+Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 46.900,00€), έργο το οποίο είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθεί κατά την αρχική κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος με το ποσό των 98.036,09 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 12.600,00 € προερχόμενη από (Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
Στον Κ.Α. 70-7331.027 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 12.600,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από (Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).-
************************************
Ε.- Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 5.000,00
(Νέο έργο)
Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 30-7412.003 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2014» με χρηματοδότηση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, έργο το οποίο είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθεί κατά την αρχική κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος με το ποσό των 7.767,60 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.000,00 €
Στον Κ.Α. 30-7323.114 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ», πίστωση ποσού 5.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014.-

Κιάτο 14 Μαρτίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 την με αριθ.πρωτ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Υπ.Οικ/κων & Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρου/σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 κλπ» και το με αριθ.πρωτ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του Υπ.Εσ.

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Ζαχαριά
ο οποίος ψήφισε λευκό)

Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους , ως κατωτέρω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 290,71
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 363,08
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 2.226,46
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ € 3.517,42
(Νέο έργο)
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ € 913,45
(Νέο έργο)
Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 10.000,00
(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 2119.023
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών προς εξόφληση των πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν
από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως
ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009 € 43.940,81
-Νέα Πίστωση-

ΕΞΟΔΑ :
Στον Κ.Α. : 10-6051.006
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 10.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (7.400,00+10.000,00)=17.400,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 10-6051.008
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 200,00
-Ενίσχυση πίστωσης (3.000,00+200,00)=3.200,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 20-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 7.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (5.200,00+7.000,00)=12.200,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 30-6051.003
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 2.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (4.000,00+2.000,00)=6.000,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 35-6051.002
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ € 2.000,00
-Ενίσχυση πίστωσης (1.100,00+2.000,00)=3.100,00€
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 15-6474.004
Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται
ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι
τραυματισμένα € 3.933,37
-Νέα Πίστωση-
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 70-6231
Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών € 1.200,00
-Νέα Πίστωση-
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
Στον Κ.Α. : 30-7322.038
Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Αποπληρωμή) € 296,32
-Νέα Πίστωση Σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας-
Στον Κ.Α. : 20-7325.048
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 290,71
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.049
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 363,08
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.050
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 2.226,46
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.051
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ € 3.517,42
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 20-7325.052
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση
έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ € 913,45
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση-
Στον Κ.Α. : 30-7323.113
Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ € 10.000,00
{Έσοδο άρθρου 27 Ν. 3756/2009}
-Νέα Πίστωση- ——————-
ΣΥΝΟΛΟ € 43.940,81

Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθούν οι Κωδικοί που δημιουργήθηκαν παραπάνω και αφορούν (Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού) «ως κωδικοί δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.-
********************************************

Β.- Με την υπ’ αριθμ. 51835/31-12-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-5Κ5), κατανεμήθηκε στο Δήμο μας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 το ποσό των 51.500,00 € για «Κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)».
Με τις αριθμ. 15991/13-01-2014 και 20247/21-01-2014 Χρηματικές Εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας ποσό (51.422,75 + 77,25) 51.500,00 € «13η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων της ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες».
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, εγγραφή ως εσόδου και εξόδου του ποσού των 51.500,00 € αναλυτικά όπως παρακάτω :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ € 7.200,00
(Νέο έργο)
Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ € 12.600,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ € 3.600,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία των Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ € 12.500,00
(Νέο έργο)
Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ € 12.600,00
(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού
ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 2212.003
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων
και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) € 51.500,00
-Νέα Πίστωση-

ΕΞΟΔΑ :
Κ. Α. : 30-7331.033
Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ € 7.200,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 70-7326.002
Διαμόρφωση Χειμάρρου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ € 12.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.110
Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ € 3.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.111
Οδοποιία των Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ € 12.500,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7323.112
Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ € 12.600,00
(Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013)
-Νέα Πίστωση-

Κ. Α. : 30-7311.004
Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ € 3.000,00
(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=70.000,00€)+
(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΑΤΑ/2013=3.000,00€)
-Ενίσχυση πίστωσης (70.000,00+3.000,00)=73.000,00€ ——————-
ΣΥΝΟΛΟ € 51.500,00
********************************************
Γ.- Με την υπ’ αριθμ. 5853/17-02-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΝ-Π59), κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 6.462,01 € από πιστώσεις Κ.ΑΠ. έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013».
Με την αριθμ. 36395/26-02-2014 Χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας το ποσό 6.452,32 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (6.462,01 – 9,69 = 6.452,32 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων}.
Απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης των 6.462,01 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του ποσού των 6.452,32 € {αφού αφαιρέθηκε ποσοστό 1,5 %ο (6.462,01 – 9,69 = 6.452,32 €) για έξοδα του Τ.Π. & Δανείων} αναλυτικά όπως παρακάτω :
ΕΣΟΔΑ :
Κ.Α. : 1214.010
Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. 2013 για την υλοποίηση του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013 € 6.452,32
-Νέα Πίστωση-
ΕΞΟΔΑ :
Κ.Α. : 00-6737.006
Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου
Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π.
2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013» € 6.452,32
-Νέα Πίστωση-
Δ.- Μετά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Επισκευή –Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ € 12.600,00
(Νέο έργο)
Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην
πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, Δημοτικού
Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ} € 85.436,09
(Διόρθωση τίτλου έργου)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7331.014 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ}» με χρηματοδότηση προερχόμενη (Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 4.306,44)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 46.829,65€)+Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 46.900,00€), έργο το οποίο είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθεί κατά την αρχική κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος με το ποσό των 98.036,09 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 12.600,00 € προερχόμενη από (Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
Στον Κ.Α. 70-7331.027 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», πίστωση ποσού 12.600,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από (Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).-
Ε.- Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ € 5.000,00
(Νέο έργο)
Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 30-7412.003 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2014» με χρηματοδότηση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, έργο το οποίο είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθεί κατά την αρχική κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος με το ποσό των 7.767,60 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.000,00 €
Στον Κ.Α. 30-7323.114 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ», πίστωση ποσού 5.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014.-

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2014.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Ζαχαριάς Χρήστος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014

Print Friendly, PDF & Email