Απόφαση 43/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/ 18-03-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 43

Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Σπανός Κωνσταντίνος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» εξέθεσε ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, αφού πρώτα λάβει υπόψη την εισήγηση και την έκδοση Π.Α.Υ. από την Οικονομική Υπηρεσία , που έχουν ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 2ο :

Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
********************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την «Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) θα εκδοθούν πριν την συζήτηση του θέματος.

ΚΑΕ Περιγραφή Π.Α.Υ. Ποσό
8112.002 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 310 4.920,00
8112.012 Οφειλόμενα στην Συμβολαιογράφο-Υποθηκοφύλακα Φενεού ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΠΑΗ-ΚΑΛΠΑΞΗ για σύνταξη και μεταγραφή των αριθμ. 4671, 4682 & 4695/2011 Συμβολαίων.- 311 993,60
8112.015 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011) 312 2.500,00
8112.024 Οφειλόμενα στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Τακτικά και Εκτακτα Δημ. Συμβούλια 2010 ΧΕΠ-370/2010 313 4.347,00
8112.033 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) για έγριση δαπάνης συμμετοχής του Δημάρχου ΦΕΝΕΟΥ στην Εκθεση polis στην Θεσσαλονίκη ΧΕΠ-381/2010 314 876,86
8112.111 Οφειλόμενα στον ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 315 1.334,00
8113.013 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 1ος έως και 2ος 2010) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1124/Β/2010 316 10.791,21
8113.014 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 10ος έως και 12ος/2009) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1123/Β/2010 317 16.369,64
8113.020 Οφειλόμενα στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για ασφάλιστρα οχημάτων και ΜΕ Δήμου ΦΕΝΕΟΥ 2010 ΧΕΠ-387/2010 318 333,28
8113.021 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για ασφάλιστρα ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΜΕ 75702 από 09/07/2010 εως 09/01/2011 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-387/2010 319 95,00
8113.022 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για εργασίες συντήρησης & προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-2211 Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-389/2010 320 760,38
8113.029 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορριματοφόρου) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/288/2010 321 2.596,74
8113.030 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή (SERVICE) ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/296/2010 322 1.403,43
8113.036 Οφειλόμενα στην AGROLAB A.Ε για εργασία ανάλυσης σπόρου ξηρού φασολιού ΧΕΠ-391/2010 323 559,36
8113.108 Οφειλόμενα στην Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & Σία για δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2010, σύμφωνα με την 162/2010 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου (ΧΕΠ 1105/Β/2010) 324 7.000,00
8113.144 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 2ου Τριμήνου 2012 325 42.828,55
8113.145 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 3ου Τριμήνου 2012 326 48.186,63
8113.146 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 4ου Τριμήνου 2012 327 35.737,98
8115.002 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ΧΕΠ: 614/Β/2010 (Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 156/2010) 328 561,44
8115.006 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011). 330 2.030,00
8115.009 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 162/2010} Μειωμένο κατά 300,36 € (Βλέπε Πιστωτικό 126/27-12-2010) 329 171,05
8115.010 Οφειλόμενα στην Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων-Ανακοινώσεων κ.λ.π. έτους 2008 (Με την 100/2009 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας επεστράφη αθεώρητο το ΧΕΠ Β-654/2009 ΠΟΣΟΎ 1.190,00 €) ΧΕΠ: 1121 & 1122/Β/2010 331 1.547,00
8115.011 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SUPER T.V. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκηρύξεων για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και πρόσληψη εποχιακού προσωπικού {Πράξη 122/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 332 668,30
8115.012 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη 228/2010 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου} Μειωμένο κατά 240,59 € (Βλέπε Πιστωτικό 127/27-12-2010) 333 262,78
8115.013 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SUPER T.V. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 13/2010) 334 209,14
8115.017 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για καταχώρηση στην εφημερίδα
ΠΡΩΙΝΗ στις 9/7/2010 για πλήρωση μιας θέσης ΜΕ Δήμου ΓΚΟΥΡΑΣ
-ΧΕΠ- Α/360/2010 335 209,00
8115.024 Οφειλόμενα στο Γραφικό Κέντρο Ε.Π.Ε (Εκδοτικές Επιχ/σεις Γραφ. Τέχνες) για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2012 (άγονος) 336 110,20
8115.026 Οφειλόμενα στο Γραφικό Κέντρο Ε.Π.Ε. (Εκδοτικές Επιχ/σεις Γραφ. Τέχνες) για δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων έργων-προμηθειών (ΑΓΟΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 337 201,97
8115.114 Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού. ΧΕΠ Β-931/2011 338 716,35
8115.115 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων έργων, καυσίμων, προσλήψεων, συμβάσεων κλπ για το έτος 2011 339 716,10
8115.121 Οφειλόμενα στην ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για Δημοσίευση περίληψης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 340 39,36
8115.128 Οφειλόμενα στον ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Σωνιέρου 20 – ΑΘΗΝΑ για Δημοσίευση Προκήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχ έτους 2012-13 σύμφωνα με την 181/2012 Απόφ. Οικ. Επιτροπής(Καθορισμός όρων διακήρυξης Διαγωνισμού) -Άγονη η διαδικασία ανάθεσης, λόγω μη προσέλευσης του Αναδόχου για υπογραφή συμφωνητικού 341 112,55
8116.009 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΙΟΥ για προμήθεια γεύματος κ.λ.π. στους δικαστικούς αντιπροσώπους & μέλη Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009) {Πράξη 61/2009 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 342 4.970,14
8116.012 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για Προμήθεια (εκτύπωση) εντύπων-προσκλήσεων στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 180/2010 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου & την 233/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1093/Β/2010) 343 498,60
8116.028 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων (εκσκαφέα CATERPILLAR M322D) πετρελαίου κίνησης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/262/2010 344 5.766,66
8116.029 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων 2010 (Βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτ) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/263/2010 345 372,86
8116.054 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2008 347 2.187,20
8116.055 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2009 346 1.226,43
8116.110 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ για προμήθεια τροφίμων αναψυκτικών κ.λ.π. στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 8922/235/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: 576/Β/2010) Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 143/2010) 348 2.501,40
8117.001 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μίσθωμα έτους 2013 οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 349 300,00
8117.004 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ για εξόφληση αμοιβής για τη σύνταξη φακέλλου και την υποβολή του στα πλαίσια του Μέτρου 4.5 του Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αστικές Παρεμβάσεις), σύμφωνα με την από 28-11-2002 Προγραμματική Σύμβαση {Πράξη 186/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 350 9.053,52
8117.007 Οφειλόμενη Επιχορήγηση για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 446/2009 Α.Δ.Σ. & την 121761/Γ7/2-10-2009 σύμβαση λειτουργίας του ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 44/2010) 351 15.000,00
8117.011 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 556/2009 Α.Δ.Σ. στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Η ΓΟΝΟΥΣΑ) {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 31-12-2010 352 500,00
8117.012 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 517/2009 Α.Δ.Σ. στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 353 1.000,00
8117.054 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 650/2009 Α.Δ.Σ. στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Η ΝΕΦΕΛΗ 354 1.500,00
8117.059 Οφειλόμενα για Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψαρίου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ Κατανομή 2011) σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. ΧΕΠ Β-130/2011 355 1.418,00
8117.091 Οφειλόμενα στο ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ 1027/2011 356 1.000,00
8117.092 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ 1028/2011. 357 1.500,00
8117.095 Οφειλόμενα στον ΜΕΛΙΣΣΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ-1031/2011 358 1.500,00
8117.096 Οφειλόμενα στον ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΛΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ-1032/2011 359 1.500,00
8117.101 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- , Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ Β-1036/2011 360 1.500,00
8117.107 Οφειλόμενα στον Α.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – Κιάτο Κορινθίας Οικονομική ενίσχυση αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ Β-1042/2011 361 1.000,00
8117.110 Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2013 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ- Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- 362 100.000,00
8117.119 Οφειλόμενα στο Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 363 1.000,00
8117.120 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 364 1.000,00
8117.121 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 365 1.000,00
8117.122 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ – για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 488/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 366 1.000,00
8117.124 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 378/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 367 1.000,00
8117.126 Οφειλόμενα στο Γ.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑ – Εδρα: Δ.Δ. Μποζικά για οικονομική Ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 487/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 368 2.000,00
8117.129 Οφειλόμενα στη ΑΥΓΗ Α.Ε. -ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- για Δημοσίευση Προκήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχ έτους 2012-13 σύμφωνα με την 181/2012 Απόφ. Οικ. Επιτροπής(Καθορισμός όρων διακήρυξης Διαγωνισμού) -Άγονη η διαδικασία ανάθεσης, λόγω μη προσέλευσης του Αναδόχου για υπογραφή συμφωνητικού 369 132,84
8121.069 Οφειλόμενα για Αποζημίωση επικειμένων επί της απαλλοτριωθείσης από το Δήμο μας ιδιοκτησίας Κων/νου Βαρβιτσιώτη, μετά τον εξώδικο συμβιβασμό που αποφασίσθηκε με την 575/2011 Α.Δ.Σ. 370 11.720,79
8123.007 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Φιλλύρα ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 371 3.800,00
8123.008 Οφειλόμενα στον ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την εκπόνηση Ηλεκτρολογικής-Μηχανολογικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Φιλλύρα ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 372 3.800,00
8123.009 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 373 3.800,00
8123.010 Οφειλόμενα στον ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την εκπόνηση Ηλεκτρολογικής-Μηχανολογικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 374 3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 377.537,34

Κιάτο 12 Μαρτίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Ζαχαριά
ο οποίος ψήφισε λευκό)

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων , αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΕ Περιγραφή Π.Α.Υ. Ποσό
8112.002 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 310 4.920,00
8112.012 Οφειλόμενα στην Συμβολαιογράφο-Υποθηκοφύλακα Φενεού ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΠΑΗ-ΚΑΛΠΑΞΗ για σύνταξη και μεταγραφή των αριθμ. 4671, 4682 & 4695/2011 Συμβολαίων.- 311 993,60
8112.015 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011) 312 2.500,00
8112.024 Οφειλόμενα στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Τακτικά και Εκτακτα Δημ. Συμβούλια 2010 ΧΕΠ-370/2010 313 4.347,00
8112.033 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) για έγριση δαπάνης συμμετοχής του Δημάρχου ΦΕΝΕΟΥ στην Εκθεση polis στην Θεσσαλονίκη ΧΕΠ-381/2010 314 876,86
8112.111 Οφειλόμενα στον ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 315 1.334,00
8113.013 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 1ος έως και 2ος 2010) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1124/Β/2010 316 10.791,21
8113.014 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 10ος έως και 12ος/2009) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1123/Β/2010 317 16.369,64
8113.020 Οφειλόμενα στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για ασφάλιστρα οχημάτων και ΜΕ Δήμου ΦΕΝΕΟΥ 2010 ΧΕΠ-387/2010 318 333,28
8113.021 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για ασφάλιστρα ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΜΕ 75702 από 09/07/2010 εως 09/01/2011 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-387/2010 319 95,00
8113.022 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για εργασίες συντήρησης & προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-2211 Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-389/2010 320 760,38
8113.029 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορριματοφόρου) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/288/2010 321 2.596,74
8113.030 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή (SERVICE) ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/296/2010 322 1.403,43
8113.036 Οφειλόμενα στην AGROLAB A.Ε για εργασία ανάλυσης σπόρου ξηρού φασολιού ΧΕΠ-391/2010 323 559,36
8113.108 Οφειλόμενα στην Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & Σία για δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2010, σύμφωνα με την 162/2010 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου (ΧΕΠ 1105/Β/2010) 324 7.000,00
8113.144 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 2ου Τριμήνου 2012 325 42.828,55
8113.145 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 3ου Τριμήνου 2012 326 48.186,63
8113.146 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 4ου Τριμήνου 2012 327 35.737,98
8115.002 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ΧΕΠ: 614/Β/2010 (Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 156/2010) 328 561,44
8115.006 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011). 330 2.030,00
8115.009 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 162/2010} Μειωμένο κατά 300,36 € (Βλέπε Πιστωτικό 126/27-12-2010) 329 171,05
8115.010 Οφειλόμενα στην Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων-Ανακοινώσεων κ.λ.π. έτους 2008 (Με την 100/2009 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας επεστράφη αθεώρητο το ΧΕΠ Β-654/2009 ΠΟΣΟΎ 1.190,00 €) ΧΕΠ: 1121 & 1122/Β/2010 331 1.547,00
8115.011 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SUPER T.V. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκηρύξεων για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και πρόσληψη εποχιακού προσωπικού {Πράξη 122/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 332 668,30
8115.012 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη 228/2010 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου} Μειωμένο κατά 240,59 € (Βλέπε Πιστωτικό 127/27-12-2010) 333 262,78
8115.013 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SUPER T.V. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 13/2010) 334 209,14
8115.017 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για καταχώρηση στην εφημερίδα
ΠΡΩΙΝΗ στις 9/7/2010 για πλήρωση μιας θέσης ΜΕ Δήμου ΓΚΟΥΡΑΣ
-ΧΕΠ- Α/360/2010 335 209,00
8115.024 Οφειλόμενα στο Γραφικό Κέντρο Ε.Π.Ε (Εκδοτικές Επιχ/σεις Γραφ. Τέχνες) για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2012 (άγονος) 336 110,20
8115.026 Οφειλόμενα στο Γραφικό Κέντρο Ε.Π.Ε. (Εκδοτικές Επιχ/σεις Γραφ. Τέχνες) για δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων έργων-προμηθειών (ΑΓΟΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 337 201,97
8115.114 Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού. ΧΕΠ Β-931/2011 338 716,35
8115.115 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων έργων, καυσίμων, προσλήψεων, συμβάσεων κλπ για το έτος 2011 339 716,10
8115.121 Οφειλόμενα στην ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για Δημοσίευση περίληψης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 340 39,36
8115.128 Οφειλόμενα στον ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Σωνιέρου 20 – ΑΘΗΝΑ για Δημοσίευση Προκήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχ έτους 2012-13 σύμφωνα με την 181/2012 Απόφ. Οικ. Επιτροπής(Καθορισμός όρων διακήρυξης Διαγωνισμού) -Άγονη η διαδικασία ανάθεσης, λόγω μη προσέλευσης του Αναδόχου για υπογραφή συμφωνητικού 341 112,55
8116.009 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΙΟΥ για προμήθεια γεύματος κ.λ.π. στους δικαστικούς αντιπροσώπους & μέλη Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009) {Πράξη 61/2009 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 342 4.970,14
8116.012 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για Προμήθεια (εκτύπωση) εντύπων-προσκλήσεων στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 180/2010 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου & την 233/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1093/Β/2010) 343 498,60
8116.028 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων (εκσκαφέα CATERPILLAR M322D) πετρελαίου κίνησης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/262/2010 344 5.766,66
8116.029 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων 2010 (Βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτ) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/263/2010 345 372,86
8116.054 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2008 347 2.187,20
8116.055 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2009 346 1.226,43
8116.110 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ για προμήθεια τροφίμων αναψυκτικών κ.λ.π. στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 8922/235/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: 576/Β/2010) Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 143/2010) 348 2.501,40
8117.001 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μίσθωμα έτους 2013 οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 349 300,00
8117.004 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ για εξόφληση αμοιβής για τη σύνταξη φακέλλου και την υποβολή του στα πλαίσια του Μέτρου 4.5 του Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αστικές Παρεμβάσεις), σύμφωνα με την από 28-11-2002 Προγραμματική Σύμβαση {Πράξη 186/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 350 9.053,52
8117.007 Οφειλόμενη Επιχορήγηση για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 446/2009 Α.Δ.Σ. & την 121761/Γ7/2-10-2009 σύμβαση λειτουργίας του ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 44/2010) 351 15.000,00
8117.011 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 556/2009 Α.Δ.Σ. στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Η ΓΟΝΟΥΣΑ) {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 31-12-2010 352 500,00
8117.012 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 517/2009 Α.Δ.Σ. στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 353 1.000,00
8117.054 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 650/2009 Α.Δ.Σ. στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Η ΝΕΦΕΛΗ 354 1.500,00
8117.059 Οφειλόμενα για Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψαρίου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ Κατανομή 2011) σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. ΧΕΠ Β-130/2011 355 1.418,00
8117.091 Οφειλόμενα στο ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ 1027/2011 356 1.000,00
8117.092 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ 1028/2011. 357 1.500,00
8117.095 Οφειλόμενα στον ΜΕΛΙΣΣΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ-1031/2011 358 1.500,00
8117.096 Οφειλόμενα στον ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΛΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ-1032/2011 359 1.500,00
8117.101 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- , Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΧΕΠ Β-1036/2011 360 1.500,00
8117.107 Οφειλόμενα στον Α.Σ. ΟΡΦΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – Κιάτο Κορινθίας Οικονομική ενίσχυση αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 519/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΧΕΠ Β-1042/2011 361 1.000,00
8117.110 Οφειλόμενη ετήσια τακτική επιχορήγηση έτους 2013 του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ- Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τη συστατική του πράξη.- 362 100.000,00
8117.119 Οφειλόμενα στο Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 363 1.000,00
8117.120 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΤΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -Η ΚΑΡΥΑΤΙΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 364 1.000,00
8117.121 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 291/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 365 1.000,00
8117.122 Οφειλόμενα στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ – για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 488/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 366 1.000,00
8117.124 Οφειλόμενα στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΟΥ για οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου σύμφωνα με την 378/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 367 1.000,00
8117.126 Οφειλόμενα στο Γ.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑ – Εδρα: Δ.Δ. Μποζικά για οικονομική Ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου σύμφωνα με την 487/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 368 2.000,00
8117.129 Οφειλόμενα στη ΑΥΓΗ Α.Ε. -ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- για Δημοσίευση Προκήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχ έτους 2012-13 σύμφωνα με την 181/2012 Απόφ. Οικ. Επιτροπής(Καθορισμός όρων διακήρυξης Διαγωνισμού) -Άγονη η διαδικασία ανάθεσης, λόγω μη προσέλευσης του Αναδόχου για υπογραφή συμφωνητικού 369 132,84
8121.069 Οφειλόμενα για Αποζημίωση επικειμένων επί της απαλλοτριωθείσης από το Δήμο μας ιδιοκτησίας Κων/νου Βαρβιτσιώτη, μετά τον εξώδικο συμβιβασμό που αποφασίσθηκε με την 575/2011 Α.Δ.Σ. 370 11.720,79
8123.007 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Φιλλύρα ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 371 3.800,00
8123.008 Οφειλόμενα στον ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την εκπόνηση Ηλεκτρολογικής-Μηχανολογικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Φιλλύρα ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 372 3.800,00
8123.009 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 373 3.800,00
8123.010 Οφειλόμενα στον ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την εκπόνηση Ηλεκτρολογικής-Μηχανολογικής μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση-Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 374 3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 377.537,34

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014

Print Friendly, PDF & Email