Απόφαση 42/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7/ 18-03-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 42

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5813/06-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Μπούκης Γεώργιος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.Σπανός Κωνσταντίνος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 3.Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» είπε ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά τις μελέτες που έχουν συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου και Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία , και έχουν ως εξής:

1) αριθ. 4/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσιών Πρασίνου» ποσού € 4.944,60 σε βάρος του Κ.Α. 35-6264 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 375/2014.

2) αριθ. 11/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια
σπόρων, φυτών, δενδρυλίων για δενδροφύτευση Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού € 14.568,13 σε βάρος
του Κ.Α. 35-6692.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 376/2014.

3) η αριθ. 12/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια
φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» ποσού € 1.970,46 σε βάρος
του Κ.Α. 35-6693 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 377/2014.

4) η αριθ. 14/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων» ποσού € 14.981,40 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.005 του
προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 378/2014.

5) η αριθ. 15/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια
ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων» ποσού € 4.979,04
σε βάρος του Κ.Α. 20-6265.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 379/2014.

6) η αριθ. 6 /2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο «Προμήθεια
γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων» ποσού € 2.817,19 σε βάρος του Κ.Α. 30-6612 του
προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 380/2014.

7) η αριθ. 9 /2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών (software) » ποσού € 6.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 381/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστου Ζαχαριά
ο οποίος ψήφισε λευκό)

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσιών Πρασίνου με αρίθ. Μελέτης 4/2014 της Δ/νσης Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 375/2014 € 4.944,60
35-6692.003 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλίων για δενδροφύτευση Δ.Ε. Σικυωνίων με αριθ.μελ. 11/2014 της Δ/νσης Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
376/2014
€ 14.568,13
35-6693

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους με
αριθ.μελ. 12/2014 της Δ/νσης Περιβ. &
Ποιότητας Ζωής 377/2014 € 1.970,46
20-7135.005

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων με
αριθ.μελ. 14/2014 της Δ/νσης
Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 378/2014 € 14.981,40
20-6265.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων με
αριθ. μελέτης 15/2014 της Δ/νσης Περιβ. &
ποιότητας Ζωής 379/2014 € 4.979,04
30-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών
γραφείων με αριθ. μελέτης 6/2014 της
Δ/νσης Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 380/2014 € 2.817,19
10-6266.001 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων
μηχανοργάνωσης διοικητικών & οικονομικών
υπηρεσιών (software) 381/2014 € 6.500,00

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18 Μαρτίου 2014

Print Friendly, PDF & Email