Απόφαση 41/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6/ 25-02-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 41 / 2014

Περίληψη: «Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου επί της οδού Π.Τσαλδάρη μεταφοράς και λειτουργίας Λαϊκής αγοράς »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4791/24-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου επί της οδού Π.Τσαλδάρη μεταφοράς και λειτουργίας Λαϊκής αγοράς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 232/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α)Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β) Εγκρίνει τη μίσθωση χώρου για τη μεταφορά και λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, εντός της δημοτικής κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα σε χώρο δυτικά της οδού Πετμεζά και επί της οδού Π. Τσαλδάρη, πλησίον αυτού που ήδη λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, από την υπογραφή του συμφωνητικού και για 12 έτη, με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία.

Γ) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει την διακήρυξη για την εκμίσθωση του χώρου που έχει ως άνω, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

Με την αριθμ. 232/13-06-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για τη μεταφορά και λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, και πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Αρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί όπως ορίζει το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81 δηλαδή:
1. Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει λεπτομερή διακήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεων και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου με τους όρους της παρούσας καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως εντός είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εγγράφως αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία του ακινήτου, εμβαδόν, θέση, ποσό μισθώματος κ.λπ.
2. Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση αξιολόγησης εντός 10 ημερών από την λήψη των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Στη συνέχεια η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο με τη μέριμνα του οποίου κοινοποιείται σε κάθε έναν από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με απόδειξη να λάβουν μέρος μόνο αυτοί των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη. Τα πρακτικά εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Αρθρο 2ο
Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι εντός της δημοτικής κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα σε χώρο δυτικά της οδού Πετμεζά και επί της οδού Π. Τσαλδάρη, πλησίον αυτού που ήδη λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, έκτασης περίπου 2 στρεμμάτων.
Το ποσό μισθώματος ορίζεται να είναι έως € 100 μηνιαίως.

Αρθρο 3ο
Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου, του τελευταίου δικαιούμενου να αφαιρέσει αζημίως γι αυτόν κάθε εγκατάσταση και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Αρθρο 4ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως δώδεκα (12) χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ 34/1995 και θα μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο εφόσον αποκτήσει ή διαμορφώσει δικό του χώρο για το σκοπό αυτό.
Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται κάθε τέλος του μήνα με χρηματικό ένταλμα του Δήμου.
Αρθρο 5ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Αρθρο 6ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Αρθρο 7ο
Όταν κάποιος παρίσταται στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού
στην οποία πρέπει να παρουσιάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά (πληρεξούσιο κ.λπ.).
Αρθρο 8ο
Σε περίπτωση που η διεξαχθείσα δημοπρασία δεν αποφέρει αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση ακινήτου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 194 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Κιάτο 21-2-2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικ.Υπηρεσιών

Δημοσθένης Βοϊδήλας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2014.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μπούκης Γεώργιος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email