Απόφαση 40/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6/ 25-02-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 / 2014

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφιση του».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4791/24-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφιση του» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, για εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
*************************************

Με τις υπ’ αρίθμ. 426/13-11-2013 και 433/13-11-2013 (Σε Ορθή Επανάληψη) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2014 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014 αντίστοιχα, και με την υπ’ αριθμ. 4430/85343πε+4107/78958πε+4106/78957πε/10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Στον εν λόγω προϋπολογισμό είχαν προβλεφθεί πιστώσεις για προμήθειες, εργασίες, έργα, μελέτες κ.λ.π. (ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή). Επίσης δεν είχαν συμπεριληφθεί πιστώσεις οι οποίες αναλήφθηκαν μετά την ψήφισή τους για το χρονικό διάστημα από τη ψήφισή τους (13-11-2013) μέχρι και 31-12-2013.
Επειδή οι πιστώσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) καθώς και αυτές που ενεγράφησαν μετά τις 13-11-2013 (ημερομηνία ψήφισης του προϋπολογισμού) τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν (ως μη εξοφληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959), προκειμένου να ενταλματοποιηθούν στη χρήση του οικονομικού έτους 2014, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την καταβολή οφειλομένων αναλυτικά όπως παρακάτω:
1.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7135.013 με τίτλο «Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 14.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.994,94 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
Στον Κ.Α. 80-8121.072 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ABO Deman Α.Β.Ε.Ε., για προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας σύμφωνα με την 381/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 13.994,94€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-231/2013).
2.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 25-6262.001 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 19.999,80€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 9.999,90 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.170 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Ε.Ε.-Τεχνική εταιρεία-για εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Σικυωνίων, σύμφωνα με την 571/2012 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 9.999,90€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-225/2013).
3.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-6691.002 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 48.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.713,39 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα -και-
Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-7135.006 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 25.800,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 7.721,33 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα δηλ. συνολικού ποσού 21.434,72 € ως εξής:
Στον Κ.Α. 80-8116.156 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ, σύμφωνα με την 10/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου και την 25499/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 21.434,72 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-239/2013).
4.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 15-6474.001 με τίτλο «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 4.987,82€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.171 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΒΙΟΛΕΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ., για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την 277/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 4.987,82 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-823/2013).
5.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7331.014 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 98.036,09 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.997,98 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 4.306,44)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 10.691,54€)
Στον Κ.Α. 80-8116.157 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ -Οικοδομικά Υλικά, για προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. Λαλιωτίου), σύμφωνα με την 38/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου και την 398/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 14.997,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-236/2013).
6.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 30-7331.029 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 39.783,35 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.045,16 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2012
Στον Κ.Α. 80-8122.229 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ), για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ», ποσό 13.045,16 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-238/2013).
7.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7134.001 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (Λογισμικό & Αντλίες)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 28.290,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8121.073 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ για προμήθεια εξοπλισμού (αντλίας καυσίμων, μονάδας ελέγχου αντλίας , σετ κλειδιών και σταθεροποιητή τάσης) για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με την 24/2012 Μελέτη της Τ.Υ του Δήμου», ποσό 28.290,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-240/2013).
8.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 15-6481.002 με τίτλο «Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 5.974,33 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.871,54 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8116.158 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΗ & ΣΙΑ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου σύμφωνα με την 14/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου», ποσό 5.871,54 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-222/2013).
9.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-6262.001 με τίτλο «Καθαρισμός χειμάρρων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 24.108,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.172 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στους κληρονόμους του Εμπειροτέχνη ΚΑΣΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( α) ΚΑΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδων: 24.108,00€Χ3/4=18.081,00€ και β) ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ του Κων/νου: 24.108,00€Χ1/4=6.027,00€), για εργασίες Καθαρισμού Χειμάρρων, σύμφωνα με την 47/2011 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Τ.Υ. του Δήμου μας, την 472/2011 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 24.108,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-204/2013).
10.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 10-6142.011 με τίτλο «Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2013 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2012» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 20.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.173 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2013 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2012, σύμφωνα με την 1/2013 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 311/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 20.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-224/2013).
11.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 00-6739.006 με τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 2.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8117.135 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ -1ο Σύστημα Ν/Π, για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ., την 347/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-736/2013).
12.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-6277.001 με τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις λειτουργικές δαπάνες Χ.Υ.Τ.Α.» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 160.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 127.919,10 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.177 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. το έτος 2013», ποσό 127.919,10 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-289, 291, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301 και 302/2013).

*******************************************
Από την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. -9111 με το τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 205.328,87 € μεταφέρει πίστωση ποσού 196.993,23 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ως εξής:
1.- Στον Κ.Α. 80-8117.136 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 750,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-229/2013).
2.- Στον Κ.Α. 80-8117.137 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ-Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ-, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 750,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-849/2013).
3.- Στον Κ.Α. 80-8117.138 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο ΑΘΛΗΤ. & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΑΕΤΟΣ” ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-848/2013).
4.- Στον Κ.Α. 80-8116.159 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Χ. ΑΝΔΡΕΑ -Καροσερί Αυτ/των- για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των αριθμ. ΚΗΙ-5497, ΚΗΥ-5128 και ΚΗΥ-2216 οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το 26988 /2013 Πρακτικό ανάθεσης επισκευής & συντήρησης», ποσό 2.927,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-804/2013).

5.- Στον Κ.Α. 80-8123.055 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον μελετητή ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Σ. ΑΓΓΕΛΟ -ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- για εκπόνηση οριστικής Περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων”», ποσό 6.052,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-80/2013).
6.- Στον Κ.Α. 80-8123.056 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον μελετητή ΒΑΖΟΥΡΑ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- για εκπόνηση οριστικής Τοπογραφικής μελέτης, για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων”», ποσό 12.300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-77/2013).
7.- Στον Κ.Α. 80-8112.131 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη αμοιβή στη συμβολαιογράφο ΔΑΓΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για σύνταξη της υπ’ αριθμ. 7.281/28-03-2013 συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά «αγοραπωλησία ακινήτου ιδιοκτησίας Μπόμπολα Παναγιώτη του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης»», ποσό 230,32 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-858/2013).
8.- Στον Κ.Α. 80-8117.139 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-249/2013).
9.- Στον Κ.Α. 80-8117.140 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη απόδοση μισθωμάτων (12ος/2012 και 4ος/2013) στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ», ποσό 3.536,42 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-859/2013).
10.- Στον Κ.Α. 80-8117.141 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-250/2013).
11.- Στον Κ.Α. 80-8115.129 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στα Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, για την καταβολή ποσού, για αντίτιμο ειδικών μαθητικών δελτίων εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων για το χρονικό διάστημα απο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 έως και ΙΟΥΝΙΟΣ 2013», ποσό 11.017,65 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-237/2013).
12.- Στον Κ.Α. 80-8113.174 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΚΟΥΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, για συνδρομή για την ιστοσελίδα του Δήμου μας (site) έτους 2013 σύμφωνα με την 388/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 984,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-845/2013).
13.- Στον Κ.Α. 80-8115.130 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π. 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος (Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013), σύμφωνα με την 436/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 25.809,29 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-233/2013).
14.- Στον Κ.Α. 80-8117.142 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ- σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-248/2013).
15.- Στον Κ.Α. 80-8113.175 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΜΟΙ, για εργασία επισκευής αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τραγάνας Δ.Ε. Σικυωνίων σύμφωνα με την Αριθμ. 254/2013 Απόφαση Δημάρχου (Αριθμ. μελέτης 13/2013)», ποσό 664,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-745/2013).
16.- Στον Κ.Α. 80-8116.160 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 σύμφωνα με την 44/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», ποσό 6.807,01 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-874,878,886 & 887/2013).
17.- Στον Κ.Α. 80-8116.161 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟ “Εμπορία Ελαστικών Βουλκανιζατερ”, για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικά) για συντήρηση & επισκευή οχημάτων σύμφωνα με το αριθμ. 25752/2013 Πρακτικό επιτροπής ανάθεσης και επισκευής του Δήμου», ποσό 4.563,30 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-764/2013).
18.- Στον Κ.Α. 80-8113.176 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ -XEROX- Συστήματα Οργάνωσης Γραφείου, για Τεχνική Υποστήριξη για πάγια χρέωση συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων από 24-10-2013 έως 31-12-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 206/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 921,43 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-844/2013).
19.- Στον Κ.Α. 80-8115.131 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ-, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης σε εφαρμογή του Ν. 2880/2001 από την (11η) δόση των ΚΑΠ 2013», ποσό 18.541,15 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών-Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΧΕΠ: Β-232/2013).
20.- Στον Κ.Α. 80-8117.143 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-850/2013).
21.- Στον Κ.Α. 80-8117.144 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΑΝΦΕΝΕΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-223/2013).
22.- Στον Κ.Α. 80-8117.145 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ -ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ-, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-244/2013).
23.- Στον Κ.Α. 80-8117.146 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-246/2013).
24.- Στον Κ.Α. 80-8117.147 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-245/2013).
25.- Στον Κ.Α. 80-8117.148 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΝΑΪΤΩΝ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-251/2013).
26.- Στον Κ.Α. 80-8117.149 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-Η ΝΕΦΕΛΗ-, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-247/2013).
27.- Στον Κ.Α. 80-8115.132 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2013), σύμφωνα με την 443/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 25.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-234/2013).
28.- Στον Κ.Α. 80-8115.133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2013), σύμφωνα με την 443/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 22.294,56 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-235/2013).
29.- Στον Κ.Α. 80-8112.132 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη αμοιβή στη ΦΙΛΗ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Συμβολαιογράφο, για σύνταξη της υπ’ αριθμ. 6.228/11-04-2013 συμβολαιογραφικής πράξης περί «διόρθωσης του αριθμ. 4671/2011 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φενεού Καππαή Ελένης που αφορά αγορά ακινήτου στη θέση Πλατανόβρυση στην Τ.Κ. Φενεού», ποσό 160,62 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-857/2013).
30.- Στον Κ.Α. 80-8113.143 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ου Τριμήνου 2012», ποσό 32.880,57 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-42/2013).
31.- Στον Κ.Α. 80-8117.115 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 45,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-263/2013).
32.- Στον Κ.Α. 80-8117.150 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω διπλής χρέωσης», ποσό 65,16 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-449/2013).
33.- Στον Κ.Α. 80-8113.166 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό 218,01 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-923/2013).
34.- Στον Κ.Α. 80-8111.050 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 934,95 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-241/2013).
35.- Στον Κ.Α. 80-8111.051 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 182,70 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-242/2013).
36.- Στον Κ.Α. 80-8111.052 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 92,79 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-243/2013).
37.- Στον Κ.Α. 80-8111.053 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση για το έτος 2013», ποσό 324,85 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-257, 258, 259, 260 και 261/2013).

38.- Στον Κ.Α. 80-8112.051 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου για το έτος 2013», ποσό 4.094,99 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, και 955/2013).

39.- Στον Κ.Α. 80-8111.054 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόλησή τους το έτος 2013», ποσό 167,74 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-92, 93, 108, 109, 110 και 111/2013).
40.- Στον Κ.Α. 80-8115.134 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ & Σία Ε.Ε. για δημοσίευση αποφάσεων στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κατά το έτος 2013», ποσό 177,12 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-925, 926 και 927/2013).

*******************************************
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006 .-

Κιάτο 19 Φεβρουαρίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 την με αριθ.πρωτ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Υπ.Οικ/κων & Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρου/σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 κλπ» και το με αριθ.πρωτ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του Υπ.Εσ.

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Εγκρίνει την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του ,που έχουν ως κατωτέρω:

1.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7135.013 με τίτλο «Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 14.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.994,94 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
Στον Κ.Α. 80-8121.072 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ABO Deman Α.Β.Ε.Ε., για προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας σύμφωνα με την 381/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 13.994,94€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-231/2013).
2.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 25-6262.001 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 19.999,80€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 9.999,90 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.170 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Ε.Ε.-Τεχνική εταιρεία-για εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Σικυωνίων, σύμφωνα με την 571/2012 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 9.999,90€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-225/2013).
3.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-6691.002 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 48.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.713,39 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα -και-
Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-7135.006 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 25.800,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 7.721,33 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα δηλ. συνολικού ποσού 21.434,72 € ως εξής:
Στον Κ.Α. 80-8116.156 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ, σύμφωνα με την 10/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου και την 25499/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 21.434,72 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-239/2013).

4.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 15-6474.001 με τίτλο «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 4.987,82€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.171 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΒΙΟΛΕΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ., για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την 277/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 4.987,82 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-823/2013).
5.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7331.014 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 98.036,09 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.997,98 € προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 4.306,44)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 10.691,54€)
Στον Κ.Α. 80-8116.157 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ -Οικοδομικά Υλικά, για προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. Λαλιωτίου), σύμφωνα με την 38/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου και την 398/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 14.997,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-236/2013).
6.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 30-7331.029 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 39.783,35 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.045,16 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2012
Στον Κ.Α. 80-8122.229 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ), για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ», ποσό 13.045,16 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-238/2013).
7.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-7134.001 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (Λογισμικό & Αντλίες)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 28.290,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8121.073 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ για προμήθεια εξοπλισμού (αντλίας καυσίμων, μονάδας ελέγχου αντλίας , σετ κλειδιών και σταθεροποιητή τάσης) για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με την 24/2012 Μελέτη της Τ.Υ του Δήμου», ποσό 28.290,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-240/2013).

8.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 15-6481.002 με τίτλο «Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 5.974,33 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 5.871,54 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8116.158 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΗ & ΣΙΑ για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου σύμφωνα με την 14/2013 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου», ποσό 5.871,54 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-222/2013).
9.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 70-6262.001 με τίτλο «Καθαρισμός χειμάρρων» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 24.108,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.172 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στους κληρονόμους του Εμπειροτέχνη ΚΑΣΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( α) ΚΑΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδων: 24.108,00€Χ3/4=18.081,00€ και β) ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ του Κων/νου: 24.108,00€Χ1/4=6.027,00€), για εργασίες Καθαρισμού Χειμάρρων, σύμφωνα με την 47/2011 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Τ.Υ. του Δήμου μας, την 472/2011 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 24.108,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-204/2013).
10.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 10-6142.011 με τίτλο «Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2013 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2012» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 20.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.173 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2013 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2012, σύμφωνα με την 1/2013 Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την 311/2013 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου», ποσό 20.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-224/2013).
11.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 00-6739.006 με τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 2.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8117.135 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ -1ο Σύστημα Ν/Π, για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ., την 347/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-736/2013).
12.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-6277.001 με τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στις λειτουργικές δαπάνες Χ.Υ.Τ.Α.» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2014}, με το ποσό των 160.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 127.919,10 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα
Στον Κ.Α. 80-8113.177 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. το έτος 2013», ποσό 127.919,10 € δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Β-289, 291, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301 και 302/2013).
Από την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. -9111 με το τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 205.328,87 € μεταφέρει πίστωση ποσού 196.993,23 € προερχόμενη από ιδίους πόρους ως εξής:
1.- Στον Κ.Α. 80-8117.136 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 750,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-229/2013).
2.- Στον Κ.Α. 80-8117.137 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ-Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ-, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 750,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-849/2013).
3.- Στον Κ.Α. 80-8117.138 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στον Αθλητικό Σύλλογο ΑΘΛΗΤ. & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΑΕΤΟΣ” ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-848/2013).
4.- Στον Κ.Α. 80-8116.159 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Χ. ΑΝΔΡΕΑ -Καροσερί Αυτ/των- για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των αριθμ. ΚΗΙ-5497, ΚΗΥ-5128 και ΚΗΥ-2216 οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το 26988 /2013 Πρακτικό ανάθεσης επισκευής & συντήρησης», ποσό 2.927,40 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-804/2013).
5.- Στον Κ.Α. 80-8123.055 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον μελετητή ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Σ. ΑΓΓΕΛΟ -ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- για εκπόνηση οριστικής Περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων”», ποσό 6.052,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-80/2013).
6.- Στον Κ.Α. 80-8123.056 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον μελετητή ΒΑΖΟΥΡΑ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ- για εκπόνηση οριστικής Τοπογραφικής μελέτης, για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων”», ποσό 12.300,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-77/2013).
7.- Στον Κ.Α. 80-8112.131 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη αμοιβή στη συμβολαιογράφο ΔΑΓΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για σύνταξη της υπ’ αριθμ. 7.281/28-03-2013 συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά «αγοραπωλησία ακινήτου ιδιοκτησίας Μπόμπολα Παναγιώτη του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης»», ποσό 230,32 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-858/2013).
8.- Στον Κ.Α. 80-8117.139 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-249/2013).
9.- Στον Κ.Α. 80-8117.140 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη απόδοση μισθωμάτων (12ος/2012 και 4ος/2013) στο Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 10.111/2006 Διαθήκη της προαποβιωσάσης ΑΝΝΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ», ποσό 3.536,42 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-859/2013).
10.- Στον Κ.Α. 80-8117.141 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-250/2013).
11.- Στον Κ.Α. 80-8115.129 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στα Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, για την καταβολή ποσού, για αντίτιμο ειδικών μαθητικών δελτίων εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων για το χρονικό διάστημα απο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 έως και ΙΟΥΝΙΟΣ 2013», ποσό 11.017,65 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-237/2013).
12.- Στον Κ.Α. 80-8113.174 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΚΟΥΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, για συνδρομή για την ιστοσελίδα του Δήμου μας (site) έτους 2013 σύμφωνα με την 388/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 984,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-845/2013).
13.- Στον Κ.Α. 80-8115.130 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π. 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος (Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013), σύμφωνα με την 436/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 25.809,29 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-233/2013).
14.- Στον Κ.Α. 80-8117.142 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ- σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-248/2013).
15.- Στον Κ.Α. 80-8113.175 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΜΟΙ, για εργασία επισκευής αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τραγάνας Δ.Ε. Σικυωνίων σύμφωνα με την Αριθμ. 254/2013 Απόφαση Δημάρχου (Αριθμ. μελέτης 13/2013)», ποσό 664,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-745/2013).

16.- Στον Κ.Α. 80-8116.160 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 σύμφωνα με την 44/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», ποσό 6.807,01 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-874,878,886 & 887/2013).
17.- Στον Κ.Α. 80-8116.161 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟ “Εμπορία Ελαστικών Βουλκανιζατερ”, για προμήθεια ανταλλακτικών (ελαστικά) για συντήρηση & επισκευή οχημάτων σύμφωνα με το αριθμ. 25752/2013 Πρακτικό επιτροπής ανάθεσης και επισκευής του Δήμου», ποσό 4.563,30 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-764/2013).
18.- Στον Κ.Α. 80-8113.176 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Ο.Ε. Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ -XEROX- Συστήματα Οργάνωσης Γραφείου, για Τεχνική Υποστήριξη για πάγια χρέωση συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων από 24-10-2013 έως 31-12-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 206/2013 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 921,43 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-844/2013).
19.- Στον Κ.Α. 80-8115.131 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -Η ΜΗΚΩΝΗ-, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης σε εφαρμογή του Ν. 2880/2001 από την (11η) δόση των ΚΑΠ 2013», ποσό 18.541,15 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών-Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΧΕΠ: Β-232/2013).
20.- Στον Κ.Α. 80-8117.143 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-850/2013).
21.- Στον Κ.Α. 80-8117.144 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΑΝΦΕΝΕΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, σύμφωνα με την 329/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-223/2013).
22.- Στον Κ.Α. 80-8117.145 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ -ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ-, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-244/2013).
23.- Στον Κ.Α. 80-8117.146 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-246/2013).
24.- Στον Κ.Α. 80-8117.147 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-245/2013).
25.- Στον Κ.Α. 80-8117.148 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΝΑΪΤΩΝ ΓΚΟΥΡΑΣ, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-251/2013).
26.- Στον Κ.Α. 80-8117.149 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2013, στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-Η ΝΕΦΕΛΗ-, σύμφωνα με την 495/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.500,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-247/2013).
27.- Στον Κ.Α. 80-8115.132 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2013), σύμφωνα με την 443/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 25.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-234/2013).
28.- Στον Κ.Α. 80-8115.133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή έτους 2013), σύμφωνα με την 443/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 22.294,56 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΧΕΠ: Β-235/2013).
29.- Στον Κ.Α. 80-8112.132 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη αμοιβή στη ΦΙΛΗ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Συμβολαιογράφο, για σύνταξη της υπ’ αριθμ. 6.228/11-04-2013 συμβολαιογραφικής πράξης περί «διόρθωσης του αριθμ. 4671/2011 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φενεού Καππαή Ελένης που αφορά αγορά ακινήτου στη θέση Πλατανόβρυση στην Τ.Κ. Φενεού», ποσό 160,62 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-857/2013).
30.- Στον Κ.Α. 80-8113.143 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ου Τριμήνου 2012», ποσό 32.880,57 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-42/2013).
31.- Στον Κ.Α. 80-8117.115 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου», ποσό 45,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-263/2013).
32.- Στον Κ.Α. 80-8117.150 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω διπλής χρέωσης», ποσό 65,16 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-449/2013).
33.- Στον Κ.Α. 80-8113.166 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό 218,01 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-923/2013).

34.- Στον Κ.Α. 80-8111.050 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 934,95 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-241/2013).
35.- Στον Κ.Α. 80-8111.051 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 182,70 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-242/2013).
36.- Στον Κ.Α. 80-8111.052 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», ποσό 92,79 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-243/2013).
37.- Στον Κ.Α. 80-8111.053 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για εκτός έδρας αποζημίωση για το έτος 2013», ποσό 324,85 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-257, 258, 259, 260 και 261/2013).
38.- Στον Κ.Α. 80-8112.051 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου για το έτος 2013», ποσό 4.094,99 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, και 955/2013).
39.- Στον Κ.Α. 80-8111.054 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόλησή τους το έτος 2013», ποσό 167,74 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Β-92, 93, 108, 109, 110 και 111/2013).
40.- Στον Κ.Α. 80-8115.134 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ & Σία Ε.Ε. για δημοσίευση αποφάσεων στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κατά το έτος 2013», ποσό 177,12 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-925, 926 και 927/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2014.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μπούκης Γεώργιος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email