Απόφαση 39/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 39

Περίληψη: «Ορισμός συνηγόρου για την υπεράσπιση της κας Βασιλικής Πέτρου, υπαλλήλου του Δήμου σε μήνυση που ασκήθηκε κατ΄αυτής από την Ουρανία Γεωργούση.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.- Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 το θέμα «Ορισμός συνηγόρου για την υπεράσπιση της κας Βασιλικής Πέτρου, υπαλλήλου του Δήμου σε μήνυση που ασκήθηκε κατ΄αυτής από την Ουρανία Γεωργούση».
Ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα κατωτέρω:

Δυνάμει του υπ’ αριθ. β. κλήσεων: 2023/2012 κλητηρίου θεσπίσματος εκλήθη η υπάλληλος του Δήμου ΣΙκυωνίων, κ Βασιλική Πέτρου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κορίνθου, προκειμένου να δικαστεί για τα λεπτομερώς περιγραφόμενα σε αυτό αδικήματα, που φέρεται πως διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών της καθηκόντων. Στη συνέχεια, ανέφερε στα μέλη ότι η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί μετά από αναβολή την 25η.2.2014. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί την κ. Βασιλική Πέτρου, υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

Β.Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης της κ. Βασιλικής Πέτρου, υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, τη δικηγόρο Κορίνθου, κ. Σουζάνα Λένη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει την προαναφερθείσα υπάλληλο, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 25ης.02.2014, ή οποτεδήποτε εκδικαστεί η υπόθεση αυτή και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email