Απόφαση 39/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/26-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 39

Περίληψη: Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με τροποποίηση Κανονισμού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 6308/21-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6. Σπανός Κωνσταντίνος «
7. Χουσελάς Ευάγγελος «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 8ο
————————-
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση Κανονισμού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθμ. 2/25-2-2013 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού περί τροποποίησης του Κανονισμού Νεκροταφείου σχετικά με αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Κανονισμός λειτουργίας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια , μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ο Πρόεδρος πρότεινε
να παραπεμφθεί το θέμα στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και στο αρμόδιο Τμήμα, προκειμένου, αφού γίνει σχετική εισήγηση , να εισαχθεί προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ζ και παραγρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τη σχετική απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού
Αποφασίζει ομόφωνα

– Παραπέμπει το θέμα «Εισήγηση τροποποίησης Κανονισμού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού» στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παράγρ. 4 του Ν. 3852/2010 , αφού προηγουμένως γίνει σχετική εισήγηση από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού , όπως αυτά τα τέλη προτείνονται στην αριθμ. 2/25-2-2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος
6. Χουσελάς Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 Μαρτίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email