Απόφαση 38/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 38

Περίληψη: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθ. 4035 /14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Σπανός Κων/νος Μέλος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος

……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 14ο
—————————–
Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-2-2014, υπηρεσιακό σημείωμα, της δημοτικής υπαλλήλου Κελλάρη Γεωργίας ,σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος, διαφόρων διαστάσεων, για διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου Σικυωνίων.
Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι με την ψήφιση του Ν. 2065/1992 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113/30-6-92, καταργήθηκαν όλες οι ταχυδρομικές ατέλειες που είχαν χορηγηθεί στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) μπορεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (και μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ») να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα Δημοτικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ όσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού € 14.690,00 στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γεωργίας Κελλάρη κλάδου ΥΕ1, για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων για διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου Σικυωνίων.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00-6221 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ποσό € 14.690,00 για ταχυδρομικά τέλη διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και με την αριθ. 39/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει καθορισθεί ως Κωδικός δεκτικός προπληρωμής. (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 302/2014).

Γ.- Εξουσιοδοτεί την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των € 14.690,00 για την αγορά γραμματοσήμων για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.
Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 21η Μαϊου 2014.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email