Απόφαση 37/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 5/31-01-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 37

Περίληψη: «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 που αφορά τις Τ.Κ. Γονούσας Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης Μποζικών » .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 21:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Ε κ τ α κ τ η & Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1927/30-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [24] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος,
5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. Μπούκης Γεώργιος 15. Σταματόπουλος Γεώργιος,
16 Χρυσικός Παύλος 17. Παπαθανασίου Ελένη 18. Ζαχαριάς Χρήστος 19.Λέγγας Σπυρίδων,
20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Σπανός Κων/νος, 22. Χατούπης Νικόλαος, 23. Μακρής Βασίλειος, 24. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Πανάγου Αθανάσιος 2. Γεωργούσης Δημήτριος 3. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος
(Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου),
6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 8. Γιαννάκαινας
Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),
11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω
Διμηνιού), 3. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 4. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 5. Ράπτης
Νικόλαος (Καισαρίου), 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 7. Κύργαινας Παναγιώτης
(Κεφαλαρίου), 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 9. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 10. Κάππος
Ανδρέας (Φενεού), 11. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος
(Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
6.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 2. Καρατζάς Σωτήριος
(Στυμφαλίας), 3. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),
5. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς
Αλέξανδρος

Όλες οι Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας (Μείζονος και Ελάσσονος) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος

ΘΕΜΑ 2ο
Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 που αφορά τις Τ.Κ. Γονούσας Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης Μποζικών », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΚΙΑΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2
Τ.Κ. 20200 Προς:
Πληροφ.: Β. Κόικας
Τηλ.: 2742360129Fax: 2742023562 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 που αφορά τις Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΜΠΟΖΙΚΩΝ».

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. 1886/21-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας

Με το ανωτέρω σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, ζητείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης των συγκεκριμένων Τ.Κ. της Δ.Ε. Σικυωνίων, στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013.
Το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε στους Προέδρους και Εκπροσώπους των εν λόγω Τ.Κ. προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.
Κατόπιν αυτών, με αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων τους, που μας κοινοποιήθηκαν, απάντησαν θετικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι Τ.Κ.: ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ και ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ , ενώ οι Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΤΙΤΑΝΗΣ, και ΜΠΟΖΙΚΩΝ απάντησαν αρνητικά.
Επισημαίνεται ότι στην απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε Τ.Κ. και πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα στην Δνση Αγροτ. Οικον. κ’ Κτην/κής, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
Α) Εάν δέχεστε την ένταξη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους, που θα προκύψουν από τον μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Β) Εάν δέχεστε θα πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα εξής:
1. Ότι αποδέχεστε την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών στους
ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν ελαιόδεντρα στη ζώνη της ομαδικής καταπολέμησης από τη Δ/νση Αγρ.
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας.
2. Τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων της κάθε Τ.Κ.
3. Την αναμενόμενη παραγωγή ελαιολάδου για το 2013 καθώς και την επιτυγχανόμενη συνήθως μέγιστη παραγωγή σε
τόνους (κατά Τ.Κ.).
4. Ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη δακοκτονίας (εργάτη που θα προσλάβει η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας για την παρακολούθηση των δακοπαγίδων).

Τέλος επισημαίνεται ότι στο έγγραφό της, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αναφέρει ότι αποφάσεις που θα σταλούν εκπρόθεσμα (μετά την 11/2/13) ή που θα περιέχουν όρους ή περιορισμούς, δεν θα την δεσμεύουν στον καταρτισμό του προγράμματος Δακοκτονίας για το 2013.

Ως εκ τούτου η Λήψη απόφασης έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος.

Επισυνάπτονται:
1)Το υπ’αριθμ. 1886/21-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας κ’ Κτην/κής
2) Οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και των εκπροσώπων των Τ.Κ.:
ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΓΟΝΟΥΣΑΣ

Ο Προϊστ. Τμ. Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης
Βασίλης Κόικας
Γεωπόνος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου όλες τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το αριθμ. 1886/21-1-2013 έγγραφο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών
Συμβουλίων των παραπάνω Τοπ. Κοινοτήτων, την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

2. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013, από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, σε ψεκαστές εργολάβους που θα προκύψουν από τον μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

1) Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου :
α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ ανέρχεται σε 13.000 περίπου
γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2013 είναι 80.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη
συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά.
δ) Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

2) Τοπική Κοινότητα Σουλίου (Αριθμός Απόφασης Τ.Σ 2/2013):
α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων του Τ.Δ είναι 63.000 .
γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2013 είναι 250.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανομένη
συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 κιλά.
δ) Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

3) Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου (Αριθμός Απόφασης Τ.Σ 1/2013):
α) Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
β) Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων του Τ.Δ είναι 70.000 περίπου.
γ) Η αναμενόμενη παραγωγή ελαιολάδου για το έτος 2013 είναι 380 τόνους με μέγιστη παραγωγή τους 400 τόνους ελαιόλαδο.
δ) Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 37/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 1-2-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email