Απόφαση 35/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 35

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τον κ. Γαβριήλ Γούναρη, υπάλληλο του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ. Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.- Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 11ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά σε «Ορισμό δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τον κ. Γαβριήλ Γούναρη, υπάλληλο του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ. Κιάτου» εξέθεσε ότι:

Δυνάμει του υπ’ αριθ. κλήσεων: Δ13/976 κλητηρίου θεσπίσματος εκλήθη ο υπάλληλος του Δήμου ΣΙκυωνίων, κ Γαβριήλ Γούναρης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Κιάτου, προκειμένου να δικαστεί για τα λεπτομερώς περιγραφόμενα σε αυτό αδικήματα, που φέρεται πως διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών του καθηκόντων. Στη συνέχεια, ανέφερε στα μέλη ότι η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί την 31η.3.2014. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τον κ. Γαβριήλ Γούναρη, υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο και μέχρι να η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του κ. Γαβριήλ Γούναρη, υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Αθηνών, κ. Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον προαναφερθέντα υπάλληλο, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Κιάτου κατά τη δικάσιμο της 31ης.03.2014, ή οποτεδήποτε εκδικαστεί η υπόθεση αυτή και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Β.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email