Απόφαση 34/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 34

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Σταϊκου Δημητρίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.- Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 10ο
————————-
Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Σταικου Δημητρίου» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 1/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, περί απομάκρυνσης παράνομης ξύλινης κατασκευής από τη Δημοτική (αγροτική) οδό και της από 12-2-2014 αιτήσεως αναφοράς κατοίκων – ιδιοκτητών Αλωνιών περί καταπάτησης αγροτικού δρόμου και κοινόχρηστου χώρου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνας Γεωργούλια, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς το Δήμο Σικυωνίων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Σταικού Δημητρίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τη Δικηγόρο Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά του Σταϊκου Δημητρίου λόγω της εξ αυτού τοποθέτησης ξύλινης κατασκευής και διαφημιστικής πινακίδας σε δημοτικό – αγροτικό δρόμο, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί, δαπάνη διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email