Απόφαση 33/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 33

Περίληψη: «Κοπή δένδρου επί της οδού Αναστ. Κορδή μπροστά από την ιδιοκτησία Οικονόμου Γεωργίου» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 19:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1051/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17oυ θέματος ] 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 9. Πανάγου Αθανάσιος, 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 11. Μπούκης Γεώργιος, 12. Χρυσικός Παύλος, 13. Παπαθανασίου Ελένη, 14. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 15. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 16. Χωρέμης Αναστάσιος, 17. Σπανός Κων/νος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 18. Χατούπης Νικόλαος, 19. Μακρής Βασίλειος, 20. Παπαδημητρίου Σωτήριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] .
ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1.Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Τσιάνος Ιωάννης, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Ζάρκος Δημήτριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 3.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 8.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 9.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),10.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 11. Δεδάκης Σπυρίδων Καστανιάς), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου). 14. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 16. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),, 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 7. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας),
7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα), 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 10. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος Καλλιάνων).
4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ

ΘΕΜΑ 27ο

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κοπή δένδρου επί της οδού Αναστ. Κορδή μπροστά από την ιδιοκτησία Οικονόμου Γεωργίου», Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 8-1-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 214 Κιάτο 8-1-2013
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προς:κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κοινοποίηση:κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣκ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ. ΚΟΡΔΗ 420200 ΚΙΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για κοπή δέντρου.

Σχετ. : Η με αριθ. πρωτ. 22275/24-9-2012 αίτηση.

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. πρωτ. 22275/24-9-2012 αίτηση του κ. Οικονόμου Γεώργιου με την οποία ζητάει την κοπή δέντρου στην οδό Αν. Κορδή, το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας πρασίνου και φωτογραφία του δέντρου, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι για να εκδοθεί άδεια κοπής του δέντρου από την ΕΠΑΕ της Πολεοδομίας, θα πρέπει να προσκομιστεί τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα σημειώνεται η θέση που βρίσκεται το δέντρο.

Κιάτο 8-1-2013
Η προισταμ. Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής
Πέτρου Βασιλική

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την έγγραφη εισήγηση και το αριθ. πρωτ. 2227519-10-2012 απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, την ισχύουσα Νομοθεσία, τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την Κοπή του δένδρου (Ελιά) στην οδό Αναστ. Κορδή μπροστά από την ιδιοκτησία Οικονόμου Γεωργίου, γιατί είναι εύρωστο, υγιές και η θέση του δεν εμποδίζει την ελεύθερη ζώνη βάδισης που πρέπει να έχει το πεζοδρόμιο (1,5μ.), συνεπώς δεν δικαιολογείται η κοπή του.
.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 33/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-1-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email