Απόφαση 320/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 25/12-08-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 320

Περίληψη: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κλεισθένους 75 στο Κιάτο μπροστά από το Αρτοποιείο ιδιοκτησίας Νικ. Πλέστη ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 12η του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ώρα 20:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18951/08-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [16] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καραδήμας Βλάσιος, 7. Τσιάνος Ιωάννης , 8. Μπάτσος Αντώνιος, 9.Ζάρκος Δημήτριος , 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 11. Πανάγου Αθανάσιος, 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [11] 1. Θελερίτης Γεώργιος, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Λέγγας Σπυρίδων , 7. Χωρέμης Αναστάσιο, 8. Σπανός Κων/νος , 9. Χατούπης Νικόλαος, 10. Μακρής Βασίλειος , 11. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 5. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 3. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 4. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 13. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 14. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 15.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 17. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),18. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 19. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου),3. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, (Στυμφαλίας ), 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κλεισθένους 75 στο Κιάτο μπροστά από το Αρτοποιείο ιδιοκτησίας Νικ. Πλέστη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από
1-8-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 1-8-2013
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κλεισθένους 75 μπροστά από το αρτοποιείο ιδιοκτησίας Πλέστη Νικόλαου κατά τις ώρες 7:00 έως 14:00 για φόρτωση και εκφόρτωση»

Με την υπ’ αρ. 16228 / 2013 αίτησή του, ο κος Πλέστης Νικόλαος ιδιοκτήτης του αρτοποιείου που βρίσκεται επί της οδού Κλεισθένους 75 ζητά την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων εμπρός από το κατάστημά του, από ώρα 07:00 έως 14:00 για φόρτωση και εκφόρτωση.

Δεδομένου, ότι το υπόψη αρτοποιείο βρίσκεται εκτός των περιοχών, στις οποίες έχουν καθοριστεί ωράρια τροφοδοσίας καταστημάτων (απόφαση Δ.Σ. υπ’ αρ. 478 / 7-12-2005), η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημά του.

Ο αν. Προϊσταμένος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρ. & Πολεοδ. Βασίλης ΠαπαβασιλείουΠολ. Μηχ. ΠΕ3

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κλεισθένους 75 μπροστά από την είσοδο του καταστήματος (αρτοποιείο) ιδιοκτησίας Πλέστη Νικολάου για την φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων και κατά τις ώρες 6:00 π.μ. έως 8:00 π.μ., 2:00 μ.μ. έως 5:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ. έως 11:00 μ.μ. καθημερινά εκτός Κυριακής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 320/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 13-08-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email