Απόφαση 32/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 32

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή των 1) Κων/νου Σπηλιόπουλου και 2) Αθανασίου Δελήμπαση.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.-Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.-Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.-Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 8ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον «Ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή των 1) Κων/νου Σπηλιόπουλου και 2) Αθανασίου Δελήμπαση» εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ασκήθηκε η από 16-12-2013 αγωγή αποζημίωσης των 1) Κων/νου Σπηλιόπουλου και 2) Αθανασίου Δελήμπαση, κατοίκων Κιάτου Κορινθίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ.-ΟΤΑ Α’ Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων», που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, οδός Γεννηματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, οποτεδήποτε αυτή πρσδιοριστεί. Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ρότσιου Χριστίνας .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την δικηγόρο Αθηνών κ. Ρότσιου Χριστίνα για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 16-12-2013 αγωγής των 1) Κων/νου Σπηλιόπουλου και 2) Αθανασίου Δελήμπαση που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email