Απόφαση 32/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 32

Περίληψη: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία Καραχάλιου Παναγιώτη επί της οδού Κροκιδά 44 στο Κιάτο » .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 19:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1051/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17oυ θέματος ] 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 9. Πανάγου Αθανάσιος, 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 11. Μπούκης Γεώργιος, 12. Χρυσικός Παύλος, 13. Παπαθανασίου Ελένη, 14. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 15. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 16. Χωρέμης Αναστάσιος, 17. Σπανός Κων/νος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] 18. Χατούπης Νικόλαος, 19. Μακρής Βασίλειος, 20. Παπαδημητρίου Σωτήριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1oυ θέματος ] .
ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1.Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Τσιάνος Ιωάννης, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Ζάρκος Δημήτριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 3.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 4.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 8.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 9.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),10.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 11. Δεδάκης Σπυρίδων Καστανιάς), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου). 14. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 15. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 16. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),, 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 7. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας),
7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα), 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 10. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος Καλλιάνων).
4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ

ΘΕΜΑ 26ο

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία Καραχάλιου Παναγιώτη επί της οδού Κροκιδά 44 στο Κιάτο » , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 16-1-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο 16/01/2013
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία”
ΣΧΕΤ: α) η αριθμ. 29926/2012 αίτηση του κου Καραχάλιου Παναγιώτη
β) το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β του Κ.Ο.Κ.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (α) σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η ιδιοκτησία του κου Καραχάλιου Παναγιώτη βρίσκεται στην οδό Κροκιδά αρ. 44 στο Κιάτο. Υφίστανται μία είσοδος – έξοδος οχήματος, όπως διαπιστώνεται από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρήσει άδεια τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων για είσοδο – έξοδο του οχήματος έμπροσθεν της εισόδου (parking) της παραπάνω ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του οχήματος.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο
Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1) αντίγραφο του ανωτέρω (α) σχετικού
2) φωτογραφίες αυτοψίας
Η ΣυντάξασαΚόλλια ΓεωργίαΤοπ. Μηχ/κος ΤΕ5 Ο Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών & ΠολεοδομίαςΠαπαβασιλείου ΒασίλειοςΠολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, την ισχύουσα Νομοθεσία, και μετά την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του Καραχάλιου Παναγιώτη, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κροκιδά 44 στο Κιάτο, με την επιφύλαξη σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα άδεια, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 32/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-1-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email