Απόφαση 29/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 29

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή του Ηλία Ιγνατιάδη.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.-Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.-Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.-Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 5ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον «Ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή του Ηλία Ιγνατιάδη» έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.51/2014 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου την δικηγόρο Αθηνών κα Σαρλά Ελένη προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της συζήτησης της από 11-11-2013 αγωγής του κ. Ηλία Ιγνατιάδη του Ευσταθίου, κατοίκου Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων κατά του Δήμου Σικυωνίων, νόμιμα εκπροσωπούμενου, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19ης.02.2014 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η προαναφερθείσα αγωγή από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την αριθ. 51/2014 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων περί ορισμού της δικηγόρου Αθηνών, κ. Ελένης Σαρλά, η οποία ανέλαβε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 11-11-2013 αγωγής του κ. Ηλία Ιγνατιάδη που συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 19ης.02.2014.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email