Απόφαση 280/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 22/30-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :280

Περίληψη: Έγκριση διενέργειας εκτάκτως και κατεπειγόντως της κατ’ εξαίρεση προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου) για το έτος 2013 .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη ώρα 21:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 17645/25-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, δηλαδή:
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 30-7-2013 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13ου θέματος της ημ Δ/ξης , ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (2.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (16) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της την 1-8-2013 και ώρα 8.30 μ.μ. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 30-7-2013 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 18164/31-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [20] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Θελερίτης Γεώργιος [Προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος ] 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καραδήμας Βλάσιος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 13ου θέματος], 7. Τσιάνος Ιωάννης , 8. Μπάτσος Αντώνιος, 9.Ζάρκος Δημήτριος [Προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος], 10. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 7ου θέματος] 11. Πανάγου Αθανάσιος, 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 13. Μπούκης Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος] 17. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 18. Σπανός Κων/νος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 13ου θέματος], 19. Χατούπης Νικόλαος, 20. Μακρής Βασίλειος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [7] 1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Σταματόπουλος Γεώργιος, 3. Γεωργούσης Δημήτριος, 4. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 5. Λέγγας Σπυρίδων , 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 11. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 12.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 13. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 14. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),15. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 16. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος, (Στυμφαλίας ), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Ζ΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα :
«Έγκριση διενέργειας εκτάκτως και κατεπειγόντως της κατ’ εξαίρεση προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου) για το έτος 2013.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Γεώργιο Θελερίτη, Αντιδήμαρχο της Δ. Ε. Στυμφαλίας και Πρόεδρο της κατασκήνωσης ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε ότι:
Η καθυστέρηση λήψης απόφασης για την έγκριση της λειτουργίας της κατασκήνωσης (σχετική απόφαση έγκρισης αριθ.Δ/27/17549/722/12-6-2013 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),είχε σαν συνέπεια να καθυστέρηση και η πρόσληψη του προσωπικού της κατασκήνωσης.
Επειδή προϋπόθεση σύνταξης της μελέτης για την προμήθεια υλικών της κατασκήνωσης , είναι να καταρτιστεί Διαιτολόγιο από το γιατρό ,τον συντονιστή και τον Διαχειριστή σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/3-4-2013 η καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού , είχε σαν συνέπεια να μην συνταχθεί έγκαιρα η σχετική μελέτη.
Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης σίτισης των κατασκηνωτών, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η προμήθεια υλικών για την λειτουργία της κατασκήνωσης, να εξαιρεθεί από τη συνολική προμήθεια του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του σύμφωνα με το νόμο 4111/2013.

Ακολούθως κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Γ. Θελερίτη, Αντιδημάρχου της Δ. Ε. Στυμφαλίας και Πρόεδρο της κατασκήνωσης, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.

2. Εγκρίνει τη διενέργειας εκτάκτως και κατεπειγόντως της κατ’ εξαίρεση προμήθειας με
τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία της παιδικής
εξοχής – κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου) για το έτος 2013.

3. Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο Από το συνδυασμό των
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 και του σκεπτικού του VII
Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί – εκτεθεί στις πράξεις 33 και 178
του έτους 2012, «το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας των δημοτικών προμηθειών, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 280/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 02-08-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email