Απόφαση 272/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 20/15-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 272

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Ματίου με θέμα: «Περί ανακλήσεως αποφάσεως και παραχωρήσεως της πλατείας στις 19-20 Ιουλίου 2013 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως – πανηγύρι .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ώρα 20:30΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Αναστασίου Λεονάρδου, σε Ε κ τ α κ τ η & Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 16671/15-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [18] 1. Αναστάσιος Λεονάρδος, Πρόεδρος, 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος, Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Μπάτσος Αντώνιος, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 8. Πανάγου Αθανάσιος, 9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 10. Μπούκης Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Τσιάνος Ιωάννης, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Ζαχαριάς Χρήστος, 15. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 16. Χατούπης Νικόλαος, 17. Μακρής Βασίλειος,18. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γεώργιος Θελερίτης, 2. Ευάγγελος Καρακούσης, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας,
7. Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος, 9. Σπανός Κων/νος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου), 2. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 3. Γεώργιος Μούκος (Τιτάνης),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου),
8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 9. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 11. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 12. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
13. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 14. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 15. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 16. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 17. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 18. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 19. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 20. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
21. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 8. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 9. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 11. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 12. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2.Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξ.

ΘΕΜΑ 6ο

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα, «Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Ματίου με θέμα: «Περί ανακλήσεως αποφάσεως και παραχωρήσεως της πλατείας στις 19-20 Ιουλίου 2013 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως – πανηγύρι» .
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στην συνέχεια εισηγούμενος το εν λόγω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.2/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Ματίου που αναφέρεται στο θέμα ,και πρότεινε να χορηγηθεί η πλατεία μετά από κλήρωση που θα γίνει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και προέβη στην διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των δυο ενδιαφερομένων .
Από την κλήρωση προέκυψε ότι : Την Παρασκευή 19-7-2013 η πλατεία θα χορηγηθεί στην Γκιόκα Μαρίνα και το Σάββατο 20-7-2013 στον κ. Γκορίτσα Κων/νο .
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ.2/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Ματίου, την ισχύουσα νομοθεσία, το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας κλήρωσης και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Όπως παραχωρηθεί η πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ματίου προκειμένου να διεξαχθεί η Τοπική Πανήγυρης και συγκεκριμένα :
Την Παρασκευή 19-7-2013 η πλατεία θα χορηγηθεί στην κ. Γκιόκα Μαρίνα και το Σάββατο 20-7-2013 στον κ. Γκορίτσα Κων/νο .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 272/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-07-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email