Απόφαση 27/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 27

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για υπεράσπιση των 1) Αθανασίου Λεονάρδου, 2) Γεωργίου Γάλάνη και 3) Παναγιώτη Ρούσση, υπαλλήλων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου, για το αδίκημα της παράνομης ρίψης αδρανών υλικών στο δάσος.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.- Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 3ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά σε «Ορισμό δικηγόρου για υπεράσπιση των 1) Αθανασίου Λεονάρδου, 2) Γεωργίου Γάλάνη και 3) Παναγιώτη Ρούσση, υπαλλήλων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου, για το αδίκημα της παράνομης ρίψης αδρανών υλικών στο δάσος.» εξέθεσε ότι:

Δυνάμει του υπ’ αριθ. ΑΒΜ Ε11/620 και ΑΒΩ Ε12/754 κλητηρίου θεσπίσματος εκλήθησαν οι υπάλληλοι του Δήμου ΣΙκυωνίων, κ Αθανάσιος Λεονάρδος, Γεώργιος Γαλάνης και Παναγιώτης Ρούσσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Κιάτου, προκειμένου να δικαστούν για τα λεπτομερώς περιγραφόμενα σε αυτό αδικήματα, που φέρονται πως διέπραξαν κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών τους καθηκόντων. Στη συνέχεια, ανέφερε στα μέλη ότι η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί την 26η.5.2014. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τους υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου, κ. Σώκο Σπυρίδων, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τους προαναφερθέντες υπαλλήλους, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Κιάτου κατά τη δικάσιμο της 26ης.05.2014, ή οποτεδήποτε εκδικαστεί η υπόθεση αυτή και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email