Απόφαση 269/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27 / 30– 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/ 2013

Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο
Κελλάρη Γεωργία, για την πληρωμή τελών ταχυδρομείου ( ταχυδρομικά τέλη) για
το έτος 2013».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30475/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πως στην παρούσα συνεδρίαση υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, ένα εξ αυτών είναι το παρόν.

θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά « Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Κελλάρη Γεωργία για την πληρωμή τελών ταχυδρομείου (ταχυδρομικά τέλη) για το έτος 2013» έθεσε υπ’ όψιν της επιτροπής το υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου Κελλάρη Γεωργία που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Απόδοση λογαριασμού επί χρηματικού εντάλματος προ πληρωμής για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου (Ταχυδρομικά τέλη). Σύμφωνα με την αριθ.78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εκδόθηκε το αριθ. Β’ 84/2013 χρηματικό ένταλμα ποσού 6.127,20 €.
Διατέθηκαν σύμφωνα με τις αποδείξεις ταχυδρ. Τελών ΕΛ.ΤΑ Κιάτου.
Παρακαλώ να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη και την ορθή διαχείριση του παραπάνω ποσού.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 78/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 4-9-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και
Β.- Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο του Δήμου μας κ. Κελλάρη Γεωργία με αριθμό 84/2013 (Σειρά Β’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ονόματί της, ποσού 6.127,20 € για την πληρωμή Τελών ταχυδρομείου (ταχυδρομικά τέλη) του Δήμου για το έτος 2013 με διαχειρίστρια την Κελλάρη Γεωργία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email