Απόφαση 268/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27 / 30– 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ 2013

Περίληψη: «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης
προμηθειών του Δήμου έτους 2014 (άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ) ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30475/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πως στην παρούσα συνεδρίαση υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, ένα εξ αυτών είναι το παρόν.

θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2014(άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ)»έθεσε υπ’ όψιν του ότι
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 20-12-2013 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ για το έτος 2014 ,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π. πρότεινε να ορισθούν ως τακτικά μέλη οι υπάλληλοι του Δήμου:
1) Τσιοκάρας Ιωάννης 2) Χήτα Αμαλία και 3) Μαθιόπουλος Μιχαήλ και
ως αναπληρωματικά μέλη οι :1) Νταγκαζίδης Μιχαήλ 2) Τσήρος Νικόλαος και 3) Χασιώτης Τιμολέων και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

– Ορίζει Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Δήμου για το έτος 2014(άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1. Τσιοκάρα Ιωάννη , ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον Νταγκαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ – Περιβαλλοντολόγο
2. Χήτα Αμαλία ΔΕ-38 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αναπληρούμενη από τον Τσήρο Νικόλαο ΔΕ-38 Προσωπικού Η/Υ και
3. Μαθιόπουλο Μιχαήλ ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αναπληρούμενο από τον Χασιώτη Τιμολέοντα ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email