Απόφαση 265/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27 / 30– 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 265 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο«Προμήθεια
κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ. Κ. Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30475/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο«Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ. Κ. Κιάτου» έθεσε υπ’ όψιν του ότι:

Mε την υπ’ αριθ. 203 / 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου την 20ην Δεκεμβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 31/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 28101/26-11-2013 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μας .

Ακολούθως την 20ην Δεκεμβρίου 2013 έγινε η ανοικτή δημοπρασία του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς επτά (7) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές και οι επτά (7) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας με βάση το από 1ο/20-12-2013 πρώτο πρακτικό επιτροπής παραλαβής προσφορών ανοικτού διαγωνισμού.
ως εξής:

1.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
2.-«MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
3.-«ΧΑΛ Ο.Ε.» ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. –ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε.
4.-ΔΡΕΒΕΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
6.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΣΤΟΥΠΑΣ
7.-ΠΥΡΓΑΚΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ Π. Ο.Ε.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου με το από 2ο /20-12-2013 δεύτερο πρακτικό επιτροπής αξιολόγηση προσφορών ανοικτού διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών:

Eπί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι:

1.- 1η Προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ επί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού
Προυπολογισμού.
2.- 2η προσφορά της εταιρείας « MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Μιχάλης Πήχας και Υιοί Ο.Ε.
επί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προυπολογισμού.
3.- 7η Προσφορά της εταιρείας ΠΥΡΓΑΚΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ Π. Ο.Ε. 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού
Προυπολογισμού

Eπί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι:

1.- 5η Προσφορά του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ επί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού
Προυπολογισμού.
2.- 6η Προσφορά του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Α. ΣΤΟΥΠΑ επί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού
Προυπολογισμού

Eπί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι:

1.- 3η Προσφορά της εταιρείας «ΧΑΛ Ο.Ε. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.- ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. –
ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε. . επί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προυπολογισμού.

Eπί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι:

1.- 4η Προσφορά του ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού
Προυπολογισμού.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με το από 3ο /20-12-2013 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ανοικτού διαγωνισμού, αποσφράγισαν τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών που έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με το 2ο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

Eπί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
1.- Η Προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,001135.

2.- Η προσφορά της εταιρείας « MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Μιχάλης Πήχας και Υιοί Ο.Ε.
έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,001045.

3.- Η προσφορά της εταιρείας ΠΥΡΓΑΚΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ Π. Ο.Ε. έλαβε την ακόλουθη τελική
τιμή 0,000947.

Eπί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή
0,003303.

2.- Η Προσφορά του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Α. ΣΤΟΥΠΑ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,003452.

Eπί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά της εταιρείας «ΧΑΛ Ο.Ε. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.- ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. –
ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε. έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,006335.

Eπί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά του ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,015797.

Και γνωμοδότησε ως εξής :

Eπί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ έναντι συνολικού ποσού 44.040,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (54.169,20 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Α. ΣΤΟΥΠΑ
έναντι συνολικού ποσού 15.089,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (18.560,09 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΑΛ Ο .Ε ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.- ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. – ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε έναντι συνολικού ποσού 7.750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (9.532,50 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ έναντι συνολικού ποσού 3.253,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (4.001,98 € με ΦΠΑ 23%)

Για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ. Κ. Κιάτου» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30/ 7131.004 με ποσό € 100.000,00, όπου θα χρηματοδοτηθεί από (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 60.041,23€) και από (ΣΑΤΑ 2009-2010 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ , ΣΑΤΑ 2010-ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Κ.Λ.Π. με το ποσό των 39.958,77€)

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 573/2013).

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Εγκρίνει το 3ο /20-12-2013 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ανοικτού διαγωνισμού, αποσφράγισαν τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών που έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με το 2ο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης ως εξής :

Eπί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
1.- Η Προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,001135.

2.- Η προσφορά της εταιρείας « MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Μιχάλης Πήχας και Υιοί Ο.Ε. έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,001045.

3.- Η προσφορά της εταιρείας ΠΥΡΓΑΚΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ Π. Ο.Ε. έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,000947.

Eπί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,003303.

2.- Η Προσφορά του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Α. ΣΤΟΥΠΑ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,003452.

Eπί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά της εταιρείας «ΧΑΛ Ο.Ε. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.- ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. – ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε. έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,006335.

Eπί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

1.- Η Προσφορά του ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε την ακόλουθη τελική τιμή 0,015797.

Και γνωμοδότησε ως εξής :

Eπί του 1ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ έναντι συνολικού ποσού 44.040,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (54.169,20 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 2ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Α. ΣΤΟΥΠΑ
έναντι συνολικού ποσού 15.089,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (18.560,09 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 3ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΧΑΛ Ο .Ε ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.- ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ο. – ΛΟΓΑΡΑΣ Μ. Ο.Ε έναντι συνολικού ποσού 7.750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (9.532,50 € με ΦΠΑ 23%)

Eπί του 4ου Τμηματικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού στον ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ έναντι συνολικού ποσού 3.253,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (4.001,98 € με ΦΠΑ 23%)

σύμφωνα με την αριθμ. 31/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, και

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση των προμηθειών σύμφωνα με την από 3ο /20-12-2013 πρακτικό επιτροπής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ανοικτού διαγωνισμού, αποσφράγισαν τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών που έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με το 2ο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30 / 7131.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό 100.00,00€.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 573/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email