Απόφαση 264/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 27 / 30– 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 264 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30475/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ υπόψη την αριθμ. 366 / 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

1.- Κ.Α. 30-6662.001 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου»

Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η υπ’ αριθ. 42/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια ασφάλτου» σε βάρος του Κ.Α. 30 / 6662.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 366 / 2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 42 / 2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κ.Α. 30 / 6662.001 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου»

(Αριθ. μελέτης 42/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
640 / 2013)

14.992,72 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email