Απόφαση 263/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26 / 19 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 263 / 2013

Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο
Νικόλαο Τσήρο , για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου για
το έτος 2014».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30228/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο, για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014» έθεσε υπ’ όψιν της επιτροπής το υπηρεσιακό σημείωμα του υπαλλήλου Νικολάου Τσήρου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6 ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014.
******************************************

Με την αρίθμ. 238/27-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3852/2010, εξεδόθησαν από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους: α) Κ.Α. 10-6321., β) Κ.Α. 20-6322., γ) Κ.Α 30-6322., δ) Κ.Α 70-6322. το αρίθμ. 190/2013 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 2.357,00 €, 2.640,00 € , 1.200,00 €, 315,00 € αντίστοιχα για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2013.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ = 6.512,00 €
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:
1) Στον Κ.Α. 10-6321. (ποσού 2.357,00 €) δαπανήθηκε το ποσό των 1.697,00 € σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής EUROBANK .
2) Στον Κ.Α. 20-6322. (ποσού 2.640,00 €) δαπανήθηκε το ποσό των 2.595,00 € σύμφωνα τις εντολές πληρωμής EUROBANK.
3) Στον Κ.Α 30-6322. (ποσού 1.200,00 €) δαπανήθηκε το ποσό των 1.200,00 € σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής EUROBANK.
4) Στον Κ.Α 70-6322. (ποσού 315,00 €) δαπανήθηκε το ποσό των 315,00 € σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής EUROBANK.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ =5.807,00 €
Το υπόλοιπο ποσό (6.512-5.807=705) 705,00 ΕΥΡΩ κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το Αρ.156/17-12-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 18 Δεκεμβρίου 2013
Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 238/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 18-12-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

A.- Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κ. Τσήρο Νικόλαο με αριθμό 190/2013 (Σειρά Β’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ονόματί του, ποσού 6.512,00 € για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014 με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Τσήρο και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2013, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 18-12-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email