Απόφαση 261/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26 / 19 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 261 / 2013

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού
μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30228/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. -Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος) 4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ» έθεσε υπ’ όψιν του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 12-12-2013 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου για το 2014, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ.1 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π. πρότεινε να συγκροτηθεί η παραπάνω Επιτροπή με τακτικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου:

1.- Κατσιμπούλα Βασίλειο
2.- Στούκα Νικόλαο
3.- Μακαβέλου Πηνελόπη Και ως αναπληρωματικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου :

1.- Φίλη Κωνσταντίνα
2.- Καρέλα Αναστασία
3.- Κόλλια Γεωργία
Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κατσιμπούλας Βασίλειος με αναπληρώτρια του την Φίλη Κωνσταντίνα και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση έργων έτους 2014 προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα του άρθρου 21 παρ.1 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου ως τακτικά μέλη:

1.- Κατσιμπούλα Βασίλειο ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από Φίλη Κωνσταντίνα
2.- Στούκα Νικόλαο
3.- Μακαβέλου Πηνελόπη Και ως αναπληρωματικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου

1.- Καρέλα Αναστασία
2.- Κόλλια Γεωργία

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 261/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email