Απόφαση 260/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26 / 19 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 260 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30228/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου» έθεσε υπ’ όψιν του ότι:

Mε την υπ’ αριθ. 202/ 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου την 11ην Νοεμβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 6/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μας με ΑΔΑΜ (13PROC001690715 2013-11-04)και την υπ΄ αριθμ. 25869/29-10-2013 περίληψη διακήρυξης.
Ακολούθως την 11ην Νοεμβρίου 2013 έγινε ο πρόχειρος διαγωνισμός, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς τρεις (3) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, έγιναν αποδεκτές και οι τρεις (3) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

1.-Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ με ποσοστό έκπτωσης 3%.
2.-ΣΟΛΩΝ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 2%.
3.-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΕΙΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ με ποσοστό έκπτωσης 1%.

Ακολούθως ο αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος Τ.Ε. –Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών Δήμου Σικυωνίων Κατσιμπούλας Βασίλειος με την από 12-11-2013 εισήγησή του, εισηγείται την ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου, γιατί η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, όπου στη συνέχεια απεστάλη με το υπ’ άριθμ. 27007/12-11-2013 στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου.
To Τεχνικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό 17/14-11-2013 γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της ακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου» γιατί η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου μειοψηφούντων των κ.κ. Ρουμελιώτη Δημητρίου και Τσιάμα Ιωάννη.

Ακολούθως με την υπ’ αριθμ. 229/2013 απόφασή μας, κηρύξαμε ασύμφορο το διαγωνισμό της 11ης Νοεμβρίου 2013 για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου και καθορίσαμε τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρου έργου αφού ορίσαμε ως διεξαγωγή της δημοπρασίας την 4η Δεκεμβρίου 2013.
Ακολούθως έγινε διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με ΑΔΑΜ (13PROC001734221 2013-11-22)και την υπ’ αριθμ. 27724/20-11-2013 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου.

Ακολούθως την 4ην Δεκεμβρίου 2013 έγινε ο πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς τρεις (3) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, έγιναν αποδεκτές και οι τρεις (3) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

1.-Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ με ποσοστό έκπτωσης 8%.
2.-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΒΛ. με ποσοστό έκπτωσης 6%
3.-ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. με ποσοστό έκπτωσης 5%

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 11η Δεκεμβρίου 2013 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου» στην Ε.Ε. «Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση οχτώ επί τοις εκατό (8%).

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α 30/ 7331.001 με ποσό 70.000,00€, όπου θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=23,000,00€ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2012-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€) .

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 572/2013).

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 4-12-2013 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ. Κ. Σικυώνος & Μεσινού & Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Λαλιωτίου» σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότρια η Ε.Ε. «Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση οχτώ επί τοις εκατό (8%) στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τον έλεγχο ομαλότητας που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια Ε.Ε. «Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση οχτώ επί τοις εκατό (8%).σύμφωνα με την από 11-12-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 30/ 7331.001 που είναι
γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό 70.000,00€.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 572/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 260/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email