Απόφαση 26/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 26

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή αποζημίωσης των Παναγιώτη Φαρμάκη και Ιωάννη Φαρμάκη.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.-Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.-Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.-Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 2ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον «Ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή αποζημίωσης των Παναγιώτη Φαρμάκη και Ιωάννη Φαρμάκη» εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως ασκήθηκε η από 21-5-2010 αγωγή αποζημίωσης των κ. Παναγιώτη Φαρμάκη του Γεωργίου και Ιωάννη Φαρμάκη, κατοίκων Κιάτου Κορινθίας κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας» νόμιμα εκπροσωπούμενου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 18ης.03.2014. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης. Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Σοφία Παπαδοπούλου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ.Σοφία Παπαδοπούλου δικηγόρο Κορίνθου για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 21-5-2010 αγωγής των κ. Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο της 18ης.03.2014 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα προσδιοριστεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email