Απόφαση 26/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2/4-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 26

Περίληψη: Απόρριψη αίτησης του Ντάνου Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σε
υπόθεση μικροατυχήματος και φθοράς του αυτοκινήτου του.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 3997/28-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Χουσελάς Ευάγγελος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 3. Σπανός Κωνσταντίνος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 18ο
————————-
Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό σε αίτηση του Νικολάου Ντάνου του Σωτηρίου σε υπόθεση μικροατυχήματος και φθοράς του αυτοκινήτου του», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
α) την από 5-2-2012 Αίτηση του Νικολάου Ντάνου του Σωτηρίου, σχετικά με αποζημίωσή του για ζημιά που προξενήθηκε στο αριθμ. ΚΡΚ 5825 αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας του ιδίου και της συζύγου του Τρίμη Κωνσταντίνας και ανέρχεται περίπου στο ποσό των € 300,00 και
β) την από 1-3-2013 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, σύμφωνα με την οποία κωλύεται η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με τον κ. Ντάνο Νικόλαο και
εισηγήθηκε να μην προβεί ο Δήμος σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παραγρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Δεν Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον κ. Ντάνο Νικόλαο του Σωτηρίου , επειδή δεν αποδεικνύεται από κάποιο έγγραφο η έκταση της ζημιάς στο όχημά του ώστε να προκύπτει με ακρίβεια το ποσό του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 Μαρτίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email