Απόφαση 259/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26 / 19 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 259 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση των πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση
Κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς
Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30228/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση των πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι :

Mε την υπ’ αριθ. 216 / 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου την 10ην Δεκεμβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 2/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 27111/12-11-2013 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μας (13PROCOO1723237 2013-11-18).
Ακολούθως την 10ην Δεκεμβρίου 2013 έγινε η ανοικτή δημοπρασία του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς πέντε (5) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές και οι πέντε (5) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

1.- Κ/Ξ «Ιάκωβος Στεφάνου Σπαθόπουλος-Νικόλαος Λαζάρου Φλίντρας» με ποσοστό
έκπτωσης δέκα 10%
2.- Γιάννης Γ. Τσήρος & Σία Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης εννέα 9%
3.- Κ/Ξ Κώστας Βλ. Αγγελόπουλος – Γεώργιος Σ. Παπανικολάου με ποσοτό 8%
4.- Γιάπρος Αθ. Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 5%.
5.- Κ/Ξ Ελένη Σπυριδοπούλου – Μήτκας Κων/νος & Ζιούτης Χρήστος Ο.Ε. με ποσοστό
έκπτωσης 2%
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 17ην Δεκεμβρίου 2013 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά» στην Κ/Ξ «Ιάκωβος Στεφάνου Σπαθόπουλος-Νικόλαος Λαζάρου Φλίντρας» με ποσοστό έκπτωσης δέκα (10%) επί τοις εκατό.

Για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30-7322.002 με ποσό € 250.000,00, όπου θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013)

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 587/2013).

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

(Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα)

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 10-12-2013 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά» σύμφωνα με την αριθμ. 2/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπου αναδείχθηκε μειοδότρια η Κ/Ξ «Ιάκωβου Στεφάνου Σπαθόπουλου-Νικόλαου Λαζάρου Φλίντρα» με μέση έκπτωση δέκα (10%) επί τοις εκατό, στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τον έλεγχο ομαλότητας που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια Κ/Ξ «Ιάκωβου Στεφάνου Σπαθόπουλου -Νικόλαου Λαζάρου Φλίντρα» σύμφωνα με την από 17-12-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30 – 7322.002 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό 250.000,00€.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 587/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 259/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email