Απόφαση 258/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26 / 19 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 258 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30228/19-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» όπου είναι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις καθώς έθεσε υπ’ υπόψη και την υπ’ αριθμ. 412 / 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

1.- Κ.Α. 35- 6692.001 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις
Δ. Ε. Σικυωνίων» και

2.- Κ.Α. 30- 7131.005 με τίτλο «Προμήθεια GPS Χειρός, Αποστασιόμετρου και ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (K.A.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ)».

Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η υπ’ αριθ. 21/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου μας για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις
Δ. Ε. Σικυωνίων» σε βάρος του Κ.Α. 35- 6692.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2.- Η υπ’ αριθ. 22/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου μας για «Προμήθεια GPS Χειρός, Αποστασιόμετρου και ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (K.A.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ)» σε βάρος του Κ.Α. 30- 7131.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

(Kρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα)

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 412 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 21 και 22 / 2013 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κ.Α. 35- 6692.001 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ. Ε. Σικυωνίων»
(Αριθ. μελέτης 21/2013 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
636/2013)
3.497,10 €

Κ.Α. 30- 7131.005 με τίτλο «Προμήθεια GPS Χειρός, Αποστασιόμετρου και ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (K.A.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ)»
(Αριθ. μελέτης 22/2013 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
637/2013)

1.800,00 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email