Απόφαση 253/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/ 2013

Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον δημοτικό υπάλληλο
Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας
καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγήθηκε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 14ο θέμα που αφορά «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917 » έθεσε υπόψη :Tο από 05-12-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της υπολόγου υπαλλήλου Νικόλαου Τσήρου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14 ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504,ΚΗΗ-2917.
******************************************

Με την αρίθμ. 210/06-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20-6331.001, το αρίθμ. 698/2013 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 170,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917 .
με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31-12-2013.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:
α) Για το ΚΗΙ-5504 δαπανήθηκε το ποσό των 75,00 € σύμφωνα με το αριθμ.726/29-11-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
β)Για το ΚΗΗ-2917 δαπανήθηκε το ποσό των 75,00 € σύμφωνα με το αριθμ.765/04-12-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ=150,00 €
Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 170,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 150,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 20,00 € (170,00-150,00=20,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 152/05-12-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 210/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 05-12-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Β.- Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κ. Νικόλαο Τσήρο, με αριθμό 698/2013 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ονόματί του, ποσού € 170,00 για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917, με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Τσήρο και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2013, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 5-12-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email