Απόφαση 25/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/ 21-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 25

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» είπε ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και μετά τις μελέτες που έχουν συνταχθεί και Π.Α.Υ. που έχουν ως εξής:

1) αριθ. 9/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμο» ποσού € 977,45 σε βάρος του Κ.Α. 15-6632.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 307/2014.
2) αριθ. 5/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Εργασίες
επισκευής υδρευτικών δικτύων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ποσού € 12.300,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-
6262.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 306/2014.

3) η αριθ. 6/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Εργασίες
επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού € 12.300,00 σε βάρος
του Κ.Α. 25-6262.006 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 305/2014.

4) η αριθ. 7/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Εργασίες
επισκευής αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού € 12.300,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-
6262.009 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 304/2014.

5) η αριθ. 2/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων» ποσού € 4.986,69
σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.003 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 303/2014.

6) η αριθ. 13 /2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια
πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας
των οδοκαθαριστών του Δήμου» ποσού € 11.999,88 σε βάρος του Κ.Α. 20-6635.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 308/2014.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
15-6632.002 Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου με αρίθ. Μελέτης 9/2014 της Δ/νσης Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 307/2014 € 977,45
25-6262.005 Εργασίες επισκευής υδρευτικών δικτύων ΔΕ
ΦΕΝΕΟΥ με αριθ.μελ. 5/2014 της Δ/νσης
Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
306/2014
€ 12.300,00
25-6262.006

Εργασίες επισκευής υδρευτικών και
αρδευτικών δικτύων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με
αριθ.μελ. 6/2014 της Δ/νσης Περιβ. &
Ποιότητας Ζωής 305/2014 € 12.300,00
25-6262.009

Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων ΔΕ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με αριθ.μελ. 7/2014 της Δ/νσης
Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 304/2014 € 12.300,00
15-6474.003 Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για την
στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων με
αριθ. μελέτης 2/2014 της Δ/νσης Περιβ. &
ποιότητας Ζωής 303/2014 € 4.986,69
20-6635.001

Προμήθεια πλαστικών σακουλών
απορριμμάτων για τα καλαθάκια
απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας
των οδοκαθαριστών του Δήμου αριθ. μελέτης
13/2014 της Δ/νσης Περιβ. & Ποιότητας Ζωής 308/2014 € 11.999,88

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email