Απόφαση 249/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/ 2013

Περίληψη: «.Ανάθεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ. Ε. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ανάθεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ. Ε. Σικυωνίων» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
α) Την υπ’ αριθμ. 412/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2013 και
β) την αριθμ. 15 /2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ. Ε. Σικυωνίων» προϋπoλογισμού. 7.200,00€ που θα εξοφληθεί από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Εργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ. Ε. Σικυωνίων» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 25-7336.003 με ποσό 7.200,00€ .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Σκούρτη Κωνσταντίνα του Δημητρίου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» – του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομοφώνως

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ. Ε. Σικυωνίων»
με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα
στην ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που είναι γραμμένη στο ΜΕΕΠ με
αριθμό 25661 για έργα Υδραυλικά με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 25 / 7336.003 που είναι γραμμένη
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό
7.200,00€ που θα εξοφληθεί από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 (Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης 623/2013).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και
χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον
προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email