Απόφαση 247/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/ 2013

Περίληψη: «.Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για την απαλλοτρίωση ακινήτων στην Δ.Κ.
Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στον «Ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την απαλλοτρίωση ακινήτων στην Δ.Κ. Κιάτου» ανέφερε πως στην περιοχή της Τραγάνας, στην πόλη του Κιάτου, έχει κατασκευασθεί γήπεδο, στο οποίο προβλέπεται να διεξαγάγονται δεκάδες αθλητικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, τ’ ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος δεν επαρκούν για όλες τις προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις και για το λόγο αυτό χρειάζεται να προβεί στην απόκτηση νέων ομόρων ακινήτων. Ύστερα από διερεύνηση της κατάστασης κρίθηκε πως τις ανάγκες του Δήμου εξυπηρετούν τα βορείως συνορεύοντα με την ιδιοκτησία του ακίνητα, που τυγχάνουν ιδιοκτησία των κ. Γεωργίου Χρυσικού και Ιωάννη Γαβαλά.
Πέραν των δύο προαναφερομένων ακινήτων, χρειάζεται να διενεργηθεί νέα εκτίμηση σε ακίνητο ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου Σικυωνίων, που βρίσκεται στο Κιάτο, επί των οδών Δερβενακίων και Καραϊσκάκη για το οποίο έχει υπογραφεί μεν συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αλλά δεν έχει εξοφληθεί λόγω κωλύματος που προέκυψε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ύστερα από τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ζητηθεί από το Σώμα Ορκωτών εκτιμητών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτιμηθούν τα κατωτέρω ακίνητα:
1.Ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου Χρυσικού, που βρίσκεται στην περιοχή της Τραγάνας στη δ.κ. Κιάτου.
2.Ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Γαβαλά, που βρίσκεται στην περιοχή της Τραγάνας στη δ.κ. Κιάτου.
3.Ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων (πρώην Α.Τ.Ε.), που βρίσκεται επί των οδών Δερβενακίων και Καραϊσκάκη στη δ.κ. Κιάτου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 247/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 10-12-2013

Print Friendly, PDF & Email