Απόφαση 246/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/ 2013

Περίληψη: «Έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-
Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «. Έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου»εξέθεσε ότι:

Mε την υπ’αριθ.192 / 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 30η Οκτωβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 12/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 24774/15-10-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μας με ΑΔΑΜ (13PROC001681283 2013-10-23).

Ακολούθως την 30η Οκτωβρίου 2013 έγινε ο πρόχειρος διαγωνισμός του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς δυο (2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές και οι δυο (2) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:
1.- Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 3%
2.- ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Γ. με ποσοστό έκπτωσης 1%
Με βάση το από 30-10-2013 πρακτικό διαγωνισμού.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος Τ.Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών Δήμου Σικυωνίων Κατσιμπούλας Βασίλειος, με την από 11-11-2013 εισήγηση του, εισηγείται την ακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου: «Επισκευή- Συντήρηση Οδοποιίας Δ. Κ. Κιάτου» γιατί η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου και με το υπ’ αριθμ 26983/11-11-2013 έγγραφο μας, απεστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο
η ανωτέρω γνωμοδότηση.
To Τεχνικό συμβούλιο με το υπ’ αριθ. 17/14-11-2013 πρακτικό γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της ακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» γιατί η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ως μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου μειοψηφούντων των κ.κ. Ρουμελιώτη Δημητρίου και Τσιάμα Ιωάννη.

Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 228 / 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει εκ νέου τους όρους για την επαναδημοπράτηση του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 2η Δεκεμβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 12 /2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 27842/21-11-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μας (13PROC001733771 2013-11-22)και την υπ’ αριθμ. 27843/21-11-2013 περίληψη διακήρυξης.
Ακολούθως την 2η Δεκεμβρίου 2013 έγινε ο πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς τέσσερις (4) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές και οι τέσσερις (4) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

1.-Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 8%
2.-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΒΛ. με ποσοστό έκπτωσης 5%
3.-ΣΑΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. με ποσοστό έκπτωσης 4%
4.-ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘ. με ποσοστό έκπτωσης 3%

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 9η Δεκεμβρίου 2013 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου» στην Ε.Ε. «Δ. Πιστεύος & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%).

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ. Κ. Κιάτου» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30/7333.002 με ποσό 40.000,00€ όπου θα χρηματοδοτηθεί από το ΣΑΤΑ 2011=37.791,33€ και ΣΑΤΑ 2012-2.208,67€.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 594/2013).

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 02-12-2013 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου» σύμφωνα με την αριθμ. 12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπου αναδείχθηκε μειοδότρια η Ε.Ε. «Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%) στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τον έλεγχο ομαλότητας που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια Ε.Ε. «Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωσης οκτώ επί τοις εκατό (8%) σύμφωνα με την από 9-12-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30/7333.002 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό 40.000,00€.(Από ΣΑΤΑ 2011=37.791,33€)+(Από ΣΑΤΑ 2012= 2.208,67€)

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 594/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email