Απόφαση 243/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/ 2013

Περίληψη: «Προσδιορισμός συντελεστή αποσβέσεων επιχορηγήσεων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Προσδιορισμός συντελεστή αποσβέσεων επιχορηγήσεων» έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας που έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ.

Σύμφωνα με την § 2.2.404. του ΠΔ 315/99 στο τέλος της χρήσεως, από το λογαριασμό 43 μεταφέρονται στο λογαριασμό 81.01.05 οι “αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων” με ποσό ίσο με τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των υπολογαριασμών του λογαριασμού 66, που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις.
Λόγω του ότι η σε τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των Επιχορηγήσεων Επενδύσεων, δεν αναδεικνύει την ταυτότητα του πάγιου στοιχείου για το οποίο έχει ληφθεί η επιχορήγηση ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της συσχετίσεως με τους αντίστοιχους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται επακριβώς το ποσό των αποσβέσεων επιχορηγήσεων χρήσεως, προτείνεται όπως η απόσβεση να γίνεται με ποσοστό 8,33% ετησίως.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΒΟΪΔΗΛΑΣ

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», την εισήγηση για προσδιορισμό συντελεστή αποσβέσεων επιχορηγήσεων που υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Προσδιορίζει το συντελεστή αποσβέσεων επιχορηγήσεων σε ποσοστό 8,33% ετησίως.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email