Απόφαση 242/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 242 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Βασιλικής Δαγρέ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Βασιλικής Δαγρέ» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Οικονομικό τμήμα του δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 3ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου Κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΑΓΡΕ, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αριθμ. 7.281/28-03-2013 συμβολαίου».
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 173/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στην συμβολαιογράφο Σικυώνος Κα Βασιλική Δαγρέ, την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης «αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Μπόμπολα Παναγιώτη του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης» μετά την με αριθμ. Νο 3/25-6-2012 εντολή του άρθρου 114 του Ν. 2830/2000 της εντεταλμένης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου – Συμβολαιογράφου Σικυώνος Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 230,32 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Βασιλικής Δαγρέ, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 7.281/28-03-2013 συμβολαίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 230,32 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), από την υπό Κ.Α. 00-6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

Κιάτο 22 Νοεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 22-11-2013 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 230,32€ στην Συμβολαιογράφο Βασιλική Δαγρέ, που αφορά την αποζημίωση για αμοιβή για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης «αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Μπόμπολα Παναγιώτη του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης» μετά την με αριθμ. Νο 3/25-6-2012 εντολή του άρθρου 114 του Ν. 2830/2000 της εντεταλμένης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου – Συμβολαιογράφου Σικυώνος Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου, όπου της είχε ανατεθεί με την υπ’ αριθ. 173/2013 Α.Ο.Ε.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 230,32 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Συμβολαιογράφου κ. Βασιλικής Δαγρέ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email