Απόφαση 241/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 241 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Οικονομικό τμήμα του δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 2 ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου Κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΙΛΗ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αριθμ. 6.228/11-04-2013 συμβολαίου».
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 31/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στην συμβολαιογράφο Σικυώνος Κα Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης «διόρθωσης του αριθμ. 4671/2011 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φενεού Καππαή Ελένης που αφορά αγορά ακινήτου στη θέση Πλατανόβρυση στην Τ.Κ. Φενεού» μετά την από 20-03-2013 εντολή του άρθρου 114 του Ν. 2830/2000 της εντεταλμένης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου – Συμβολαιογράφου Σικυώνος Βασιλικής Χρήστου Καραπατά.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 160,62 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή της υπ’ αρ. 6.228/11-04-2013 διορθωτικής πράξης συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου (ως προς την έκταση) και την διάθεση πίστωσης ποσού 160,62 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) , από την υπό Κ.Α. 00-6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 02-12-2013 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 160,62€ στην Συμβολαιογράφο Μαρίνα Φίλη Λεονάρδου, που αφορά την αποζημίωση για αμοιβή διόρθωσης του αριθμ. 4671/2011 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Φενεού Καππαή Ελένης που αφορά αγορά ακινήτου στη θέση Πλατανόβρυση στην Τ.Κ. Φενεού» μετά την από 20-03-2013 εντολή του άρθρου 114 του Ν. 2830/2000 της εντεταλμένης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου – Συμβολαιογράφου Σικυώνος Βασιλικής Χρήστου Καραπατά.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 160,62 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Συμβολαιογράφου κ. Μαρίνας Φίλη -Λεονάρδου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email