Απόφαση 240/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25 / 10 – 12 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 240 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28690/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3. Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ υπόψη την αριθμ. 412 / 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

1.- Κ.Α. 70/6661.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

2.- Κ.Α. 70/6262.013 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ».

3.- Κ.Α. 25/7135.008 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε.
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

4.- Κ.Α. 25/7135.009 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε.
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ».

5.- Κ.Α. 30/7135.004 με τίτλο « Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων ».

6.- Κ.Α. 30/6265.007 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού πάγιου
εξοπλισμού ».

7.- Κ.Α. 10/6613.004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ- Εκτυπωτών-
Φωτοτυπικών μηχανημάτων- FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών
εκτυπώσεων».

8.- K. A. 00/6142.011 με τίτλο «Τεχνική βοήθεια Δήμου Σικυωνίων Ε.Τ.Π.Α. και Συμβούλου
Τεχνικής υποστήριξης επί τοπογραφικών μελετών και ιδιοκτησιακών θεμάτων ακινήτων του
Δήμου Σικυωνίων».

9.- Κ.Α. 30/6264.003 με τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών
καυσίμων επί εικοσιτετράωρου βάσεως».

10.- Κ.Α. 15/6162.001 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».

Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η υπ’ αριθ. 38/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 70/6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2.- Η υπ’ αριθ. 28/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» σε βάρος του Κ.Α. 70/6262.013
του προϋπολογισμού του Δήμου.

3.- Η υπ’ αριθ. 19/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σε βάρος του Κ.Α.
25/7135.008 του προϋπολογισμού του Δήμου.

4.- Η υπ’ αριθ. 20/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ » σε βάρος του Κ.Α.
25/7135.009 του προϋπολογισμού του Δήμου.

5.- Η υπ’ αριθ. 18/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων» σε βάρος του Κ.Α. 30/7135.004 του
προϋπολογισμού του Δήμου.

6.- Η υπ’ αριθ. 27/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού»σε βάρος του Κ.Α. 30/6265.007
του προϋπολογισμού του Δήμου.

7.- Η υπ’ αριθ. 40/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ- Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων- FAX, εντύπων
μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» σε βάρος του Κ.Α. 10/6613.004 του
προϋπολογισμού του Δήμου.

8.- Η υπ’ αριθ. 31/2013 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Τεχνική βοήθεια Δήμου Σικυωνίων Ε.Τ.Π.Α. και Συμβούλου Τεχνικής υποστήριξης
επί τοπογραφικών μελετών και ιδιοκτησιακών θεμάτων ακινήτων του
Δήμου Σικυωνίων».

9.- Η υπ’ αριθ. 30/2013 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών καυσίμων επί
εικοσιτετράωρου βάσεως».

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 412 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 38, 28, 19, 20,18, 27 και 40/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας καθώς και τις υπ’ αριθ. 30 και 31/2013 Τεχνικές Περιγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κ.Α. 70/6661.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
(Αριθ. μελέτης 38/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
616/2013)
15.000,00 €

Κ.Α. 70/6262.013 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ».
Αριθ. μελέτης 28/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
617/2013)
12.300,00€

Κ.Α. 25/7135.008 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».
Αριθ. μελέτης 19/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
618/2013) 15.000,00€
Κ.Α. 25/7135.009 με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ».
Αριθ. μελέτης 20/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
619/2013) 15.000,00€
Κ.Α. 30/7135.004 με τίτλο « Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων ».
Αριθ. μελέτης 18/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
620/2013) 5.000,00€
Κ.Α. 30/6265.007 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού ».
Αριθ. μελέτης 27/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
621/2013) 3.000,00€
Κ.Α. 10/6613.004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ- Εκτυπωτών- Φωτοτυπικών μηχανημάτων- FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων».
Αριθ. μελέτης 40/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
622/2013)

879,61€
K. A. 00/6142.011 με τίτλο «Τεχνική βοήθεια Δήμου Σικυωνίων Ε.Τ.Π.Α. και Συμβούλου
Τεχνικής υποστήριξης επί τοπογραφικών μελετών και ιδιοκτησιακών θεμάτων ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων».
Αριθ. Τεχ. περιγραφής 31/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
628/2013) 18.582,84€
Κ.Α. 30/6264.003 με τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών
καυσίμων επί εικοσιτετράωρου βάσεως».
Αριθ. Τεχ. περιγραφής 30/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
629/2013) 130,00€
Κ.Α. 15/6162.001 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
(Αριθμός πρότασης ανάληψης Υποχρέωσης
630/2013) 11.017,65€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-12- 2013

Print Friendly, PDF & Email