Απόφαση 24/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2/4-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 24

Περίληψη: Απόρριψη αίτησης της Κωστοπούλου Ευαγγελίας για εξώδικο συμβιβασμό
σε υπόθεση μικροατυχήματος και φθοράς του αυτοκινήτου της.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 3997/28-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Χουσελάς Ευάγγελος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 3. Σπανός Κωνσταντίνος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 16ο
————————-
Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό σε αίτηση της Κωστοπούλου Ευαγγελίας σε υπόθεση μικροατυχήματος και φθοράς του αυτοκινήτου της», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
α) την από 7-12-2012 Αίτηση της Κωστοπούλου Ευαγγελίας του Παναγιώτη , σχετικά με αποζημίωσή της για ζημιά που προξενήθηκε στο αριθμ. ΚΡΕ 4261 αυτοκίνητο της οικογένειάς της και ανέρχεται στο ποσό των € 105,00 και
β) την από 1-3-2013 Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, σύμφωνα με την οποία κωλύεται η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με την κ. Κωστοπούλου Ευαγγελία και
εισηγήθηκε να μην προβεί ο Δήμος σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς .

Παπαβασιλείου Νικόλαος: Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και να αποζημιωθεί η αιτούσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παραγρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Ψήφοι τρείς (3) υπέρ, κατά μιας (1) του Παπαβασιλείου Νικολάου που τάχθηκε με την άποψή του

– Δεν Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με την κ. Κωστοπούλου Ευαγγελία του Παναγιώτη για ποσό € 105,00 , επειδή δεν αποδεικνύεται από κάποιο έγγραφο (Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων του Α.Τ. Κιάτου) ότι η ζημιά στο όχημά της προήλθε από την κακή κατάσταση του οδοστρώματος της οδού Καλογεροπούλου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 Μαρτίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email