Απόφαση 239/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :239

Περίληψη: Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ιδιοκτησίας Κλωνή Δήμητρας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού),
(Στυμφαλίας), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 46ο

Στο 46ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ιδιοκτησίας Κλωνή Δήμητρας», ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. Πρωτ. 9262/17-5-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου το οποίο έχει ως εξής:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο 17-5-2013
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2
Τ. Κ. 202 00, ΚΙΑΤΟ
Αρμόδιος υπάλληλος: Τίμος Χασιώτης
Πολ. Μηχ. Π.Ε.3
Τηλ: 2742360107
Fax: 2742023562 ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:Απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων»
ΣΧΕΤ.: α) η υπ’ αριθμ. 9262/2013 αίτηση της κας Δήμητρας Κλωνή
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οσο αφορά το αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων μπροστά από το εν λόγω κέντρο ξένων γλωσσών για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική αίτηση, άποψη της υπηρεσίας είναι ότι ο Δήμος σε γενικές γραμμές παραχωρεί χώρο μπροστά από ιδιοκτησίες (άρα και απαγόρευση στάθμευσης) εφόσον υπάρχει διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης εντός αυτών.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

Συνημμένο: 1) Μία (1) φωτογραφία
O Αρμόδιος υπάλληλος
Τιμολέων Χασιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 Ο προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το με αριθ. Πρωτ. 9262/17-5-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι το αίτημα της κ. Κλωνή Δήμητρας σχετικά με την Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ιδιοκτησίας της , για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 239/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email