Απόφαση 238/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24 / 27 – 11 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 238 / 2013

Περίληψη: «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2013».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28133/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος καθότι ο Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ζαχαριάς Χρήστος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2013» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού Δήμου μας υπέβαλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
Εσωτερική Διανομή
Λογιστήριο για την
έκδοση Π.Α.Υ

ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2014.-
******************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3852/2010 , μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.512,00 € και αναλυτικά α) 2.357,00 € στον Κ.Α. 10-6321. , β) 2.640,00 € στον Κ.Α. 20-6322. , γ) 1.200 € στον Κ.Α. 30-6322 & δ) 315,00 € στον Κ.Α. 70-6322 και σε συνδυασμό με το ότι, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εξόφληση των παραπάνω τελών είναι το ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπάλληλου Νικολάου Τσήρου, α) ποσού 2.357,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 10-6321. , β) ποσού 2.640,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 20-6322 , γ) ποσού 1.200,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 30-6322 & δ) ποσού 315,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 70-6322.
2. Ορίσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί συνολικά το ποσό των 6.512,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014 και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο .
3. Επειδή η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού πρέπει να ορισθεί με την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το ότι: α) αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους και β) το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί τέλος Νοεμβρίου και δεν θα προλάβουμε στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα να διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πληρωμή των τελών, θα πρέπει η προθεσμία απόδοσης να παραταθεί για ένα εισέτι μήνα και σε καμία όμως περίπτωση πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.
Επίσης απαιτείται η ψήφιση των σχετικών πιστώσεων με την παρούσα απόφαση.-
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .

Κιάτο 19-11-2013
Για το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού
Ο Εισηγητής

Ευάγγελος Σαρχάνης Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσιοκάρας Ιωάννης
Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι το ένταλμα προπληρωμής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010., εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έκδοση σχετικού εντάλματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση και από το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 19-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.- Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπάλληλου Νικολάου Τσήρου, α) ποσού 2.357,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 10-6321. , β) ποσού 2.640,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 20-6322 , γ) ποσού 1.200,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 30-6322 & δ) ποσού 315,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 70-6322.

Γ.- Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Οικονομικού έτους 2013 ως εξής:

1) Στον Κ.Α. 10-6321 ποσού 2.357,00 € για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014.
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 602/2013 ).

2) Στον 20-6322 ποσού 2.640,00€ για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014.
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 603/2013 ).

3) Στον 30-6322 ποσού 1.200,00€ για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014.
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 604/2013 ).

4) Στον 70-6322 ποσού 315,00€ για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014.
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 605/2013 ).

Δ.- Εξουσιοδοτήσει τον υπάλληλο Tσήρο Νικόλαο να διαχειρισθεί το ποσό των 6.512,00€ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014 καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορίνθου ή Απόδειξη Τράπεζας κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Χρήστος Ζαχαριάς 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email